Hamerstukken week 41

Gemeente Noordenveld

- Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld stemt in om subsidie ter grootte van € 85.238 te verlenen aan Kidscasa Kinderopvang voor de pilot ‘BSO plus groep’ (looptijd 2 jaar) en de kosten te dekken uit de extra middelen Hervormingsagenda Jeugd.

- Straatnaamgeving Uitbreiding aan Kanaalstraat luistert naar de themanaam Melkfabriek ten behoeve van straatnaamgeving nieuwe straten nabij Kanaalstraat Roden.

- Het college heeft besloten dat voor het voorgenomen bestemmingsplan ‘Programma Terheijl, Baggelveld 6 te Nietap’ vanwege het ontbreken van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden. Het plan ligt 6 weken ter inzage.

- Het college neemt kennis van de geuite zienswijze op het ontwerpbeleidskader woningsplitsing.

UIT DE KRANT