Hamerstukken

Gemeente Noordenveld

Hamerstukken

-        Het college van de gemeente Noordenveld wordt gevraagd om (1) kennis te nemen van de positieve zienswijze         op het ontwerpbestemmingsplan ‘Molenpad 2-4’ te Peize en (2) Het bestemmingsplan ‘Molenpad 2-4’         ongewijzigd ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

-        Het college verklaart het bezwaarschrift inzake bezwaar realisatie tijdelijke woonunit Hunebedweg 1 (voorheen         Hoofdweg 2i) te Westervelde in de lijn met het advies van de commissie ongegrond.

-        Het college stalt de gemeenteraad voor om kennis te nemen van het toekomstplan van Norger Tennisvereniging         en Stichting Survival Norg en maximaal € 540.000 beschikbaar te stellen voor een nieuw clubgebouw op de         huidige plek voor Norger Tennisvereniging en Stichting Survival Norg.

-        Het college stelt de gemeenteraad voor om het toekomstplan van Voetbalvereniging GOMOS vast te stellen en         een taakstellende subsidie van € 1.815.000 beschikbaar te stellen voor een nieuw en energieneutraal         clubgebouw.

-        Het college stemt in met de selectieprocedures en profielschetsen voor de voorzitter en leden van de nieuw te         vormen Adviesraad Sociaal Domein.

-        Het College wordt gevraagd in te stemmen met bekostiging van de taalcursus a2 aan Oekraïense vluchtelingen,         verzorgd door het Alfa College.

-        Het college stelt voor om de straatnaam Kaatsbrink te Roden vast te stellen vanwege de omvorming van         camping Dorado tot woonvorm. Deze naam Kaatsbrink wordt voorgedragen door de eigenaar van de camping.         Locatie-omschrijving: De voormalige camping aan de Norgerweg 19 te Roden gelegen aan de Kaatsweg.

UIT DE KRANT