Hamerstukken

Gemeente Noordenveld

-         Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld heeft  de straatnaam locatie van voormalige basisschool aan de Schoolstraat in Een vastgesteld te weten: Binnenplein

-        Wethouder Ipema neemt geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming. Het college besluit om in te stemmen met: 1. Het vrijgeven van de ontwerp omgevingsvergunning Amerika 7 te Een; 2. De ontwerp omgevingsvergunning na publicatiedatum 6 weken ter inzage te leggen.

-        Het college is voornemens in te stemmen met het ‘Ontwikkelperspectief Nationale OmgevingsVisie EXtra (NOVEX)-gebied Regio Groningen-Assen’. 2. De portefeuillehouder (wethouder Darwinkel) te mandateren om namens het college in de StuurGroep (SG) van de NOVEX het besluit te nemen om het Ontwikkelperspectief NOVEXgebied Regio Groningen-Assen’ vast te stellen.

UIT DE KRANT