Hamerstukken gemeente Noordenveld

Gemeente Noordenveld

-        Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld neemt kennis van van het door de gemeenteraad opgestelde         ‘Participatiebeleid   Noordenveld’.

-        Het college neemt kennis van de aanbiedingsbrief RUD Drenthe en de Najaarsrapportage van de RUD Drenthe voor de periode 1 januari tot         1 september 2023 en constateert dat op grond hiervan voor de deelnemersbijdrage Noordenveld sprake is van een kostenoverschrijding ad         Euro 68.700. De conclusie is dat de kostenoverschrijding voor de deelnemersbijdrage Noordenveld over heel 2023 naar verwachting         Euro 103.000 bedraagt.

-        Het college is voornemens om de huur door Kidscasa in SWS Speel en Leer te verlengen op basis van de gedane toezeggingen en         afspraken.

-        Het college is van plan om de belastingverordeningen en sportregelingen voor 2024 en de hierin opgenomen tarieven vast te stellen.

UIT DE KRANT