Ontsluiting nieuwe woonwijk Roden Zuid via bestaande wegen, wegennetwerk optimaliseren

Afbeelding
Foto: ERIK VEENSTRA
Gemeente Noordenveld

RODEN – In een open brief aan deze krant uitte een groep bewoners van de Stinsenweg in Roden haar zorgen over de nieuwbouwplannen voor Roden Zuid. Buurtbewoners maken zich vooral zorgen over de verkeersveiligheid in het gebied waar zo’n 250 woningen gebouwd gaan worden. Ontsluiting zou namelijk plaatsvinden via de bestaande wegen volgens het woonplan Roden Zuid. De Stinsenweg heeft mede door de komst van de nieuwe wijk aan de Hullenweg al te maken met een grote toename verkeersbewegingen, volgens omwonenden. Daar komt bij dat veel zwaar verkeer vanwege verkeersremmende maatregelen op de Hoofdweg in Roderesch voor de Stinsenweg kiezen om de Norgerweg te bereiken. De groep vreest voor nog meer druk op de straat als straks Roden Zuid klaar is. Verantwoordelijk wethouder Jos Darwinkel (Gemeentebelangen) begrijpt de zorgen en geeft aan dat het niet de bedoeling is dat verkeersafwikkeling ongelimiteerd gaat gebeuren.

Darwinkel benadrukt dat verkeer wel degelijk aandacht heeft in het plan Roden Zuid. ‘Het kader is dat we geen nieuwe wegen in het gebied gaan aanleggen maar ontsluiting via bestaande wegen laten gebeuren. Om de mogelijkheden hiervoor te bekijken, loopt op dit moment onderzoek. Het zou goed kunnen zijn dat we ons wegennetwerk moeten optimaliseren. Daarvoor zijn er verschillende mogelijkheden. Een 30 kilometerzone zou een optie kunnen zijn, net als een eenrichtingsweg en een vrijliggend fietspad.’ Dat dat onderzoek volgens bewoners op voorhand moeten gebeuren, bestrijdt de wethouder. ‘Als je niet weet waar je woningen wilt bouwen, weet je ook niet waar het verkeer langs moet. Nu het concept gebiedsplan er ligt, kunnen we de effecten op het gebied van verkeer onderzoeken en in beeld brengen.’

Het concept gebiedsplan Roden-Zuid bevat de integrale uitwerking van de eerder aangewezen locaties voor woningbouw, vervolgt Darwinkel. ‘Het uitgangspunt hierbij is dat vijf deelgebieden met woningen te gast zijn in het landschap en dat de verkeersafwikkeling plaatsvindt via de bestaande wegen. Met het opgezette traject van inspraak op het concept gebiedsplan Roden-Zuid willen we zoveel mogelijk met inwoners in gesprek komen. Er zijn daarom vier avonden belegd in De Hullen waar men vragen kon stellen, zorgen kon uiten of suggesties mee kon geven. Verder bestond de mogelijkheid om groepsgesprekken te voeren waarvoor inwoners zich konden opgeven en ook zijn er individuele gesprekken gevoerd met directe buurtbewoners. Daarnaast staat er een digitale ideeënbus open via www.noordenveld.nl/roden-zuid.’

‘Niet ongelimiteerd’

Darwinkel snapt de bezorgdheid van de bewoners van de Stinsenweg wel. ‘Wij begrijpen de zorgen over wat de extra verkeersbewegingen betekenen voor bestaande buurten heel goed. Het uitgangspunt dat het verkeer wordt afgewikkeld via de bestaande wegen, betekent wat ons betreft echter niet dat dat ongelimiteerd kan of gaat gebeuren. Juist ook in de situatie dat het verkeer via bestaande wegen (hoofdzakelijk Hullenweg, Norgerweg – centrum en Stinsenweg – Maatlanden) zal gaan, moet goed worden onderzocht of de bestaande wegen dat aankunnen qua capaciteit en inrichting.’

Zodra de gemeenteraad het gebiedsplan als ambitie inderdaad vaststelt, wordt er een concretiseringslag tot stedenbouwkundig plan en omgevingsplan met bijbehorende onderzoeken gemaakt. ‘De verkeersaspecten zullen in die fase van daadwerkelijke bestemmingsplanwijziging gedegen onderbouwd moeten worden. Dit geldt ook voor de andere ruimtelijke aspecten zoals ecologie, water en archeologie. We moeten altijd kunnen uitleggen waarom iets wel of niet kan. Wanneer deze onderzoeken worden uitgevoerd, moet wel bekend zijn waar de nieuwe woningen zijn voorzien zodat duidelijk is in welk gebied bijvoorbeeld archeologisch onderzoek verricht moet worden. En met betrekking tot verkeer: welke kaders moeten worden meegegeven in het onderzoek? Daarvoor geldt dit gebiedsplan. Dat we het onderwerp van verkeer in deze fase al onderzoeken en de inwoners de ruimte bieden hierover mee te denken, geeft aan dat we hier speciale aandacht voor hebben.’ 

De buurt komt in haar brief met andere, volgens hen logischer, opties om woningen in Roden te bouwen. Roderwolde wordt genoemd, evenals de golfbaanlocatie, die zou ook prima naar Roden Zuid kunnen, stelt de groep. ‘We gaan eerst een aantal randen van Roden en Nieuw-Roden afmaken; Zuidpoort Terheyl, Roden Zuid en de locatie Maatlanden/Zulthe. Daar hebben we met elkaar voor gekozen. Ik sluit niet uit dat in de toekomst ook die kant van Roden ontwikkeld gaat worden. Dat is nu niet aan de orde. We hebben daar te maken met privaat eigendom en met bedrijven die er gevestigd zijn.’

‘Verdiepend gesprek’

De wethouder wil niet via de media op iedere punt en komma reageren maar is wel bereid tot een verdiepend gesprek. ‘Naast het ingezette participatietraject zijn we graag bereid om met deze (en andere) groep(en) inwoners verdiepend te spreken over de genoemde zorgen en de uitgangspunten voor het verkeersonderzoek nader toe te lichten. We kunnen dan ook ingaan op de vragen over het participatieproces van 2021 en mogelijke andere woningbouwlocaties waarover wordt gesproken. Daarbij begrijpen wij zoals gezegd de geuite zorgen en nemen wij deze zeer serieus.’ 

Niet alle bewoners van de Stinsenweg scharen zich achter de ingezonden brief van de groep, blijkt uit een reactie op het artikel aan de krant. Een aantal bewoners van de even nummers van de Stinsenweg zijn al vanaf 2010 bezig om de Maatlanden niet door te trekken naar de Hullenweg, schrijft een bewoner. ‘Wij, de even nummers, zouden dan op een klein stukje groen tussen twee drukke wegen komen te wonen. Pas in 2021 heeft de gemeenteraad beslist dat de Maatlanden niet doorgetrokken zal worden, het zou een geldverslindende operatie zijn. Dus beste indieners, eerst goed nadenken namens wie u spreekt, dat is wel zo eerlijk en hoeven wij ons niet betrokken te voelen.’

UIT DE KRANT