Hamerstukken

Gemeente Noordenveld

-        Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld stemt in principe in met de vestiging van een zorginitiatief aan de Schonauwen 32 in Roden. Specifiek gaat het om: Kleinschalige voorziening voor jeugdigen/jong volwassenen (maximaal 3 personen) in de vorm van Thuiswonen.

-        Het college gaat akkoord met de vaststellingsovereenkomst ten behoeve van verkoop perceel V192 in Westervelde.

-        Het college neemt kennis van het nog nader uit te werken kader voor financiële (verevenings-)bijdragen binnen het programma VVP Noordenveld (Vitale Vakantieparken).

-        Het college neemt kennis van het Streefbeeld Oosterduinen, de visie en plan bosgebied de Oosterduinen Norg en van de zienswijzenota.

-        Het college neemt kennis van het evaluatie project Schoon Belonen 2023 en stemt in met voortzetting van project Schoon Belonen en omzetten in regulier beleid; handhaven beloning op Euro 250 per deelnemer per jaar; de hiermee gepaard gaande kosten van €6.250 per jaar te dekken op de post FCL.

-        Het college stemt in met de verlenging van het huidige samenwerkingsconvenant Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang voor 2024.

-        Het college besluit tot een positief advies aan de gemeenteraad over de nieuwe gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer, daarom geen zienswijze hierop in te dienen en dit kenbaar te maken bij het AB.

-        Het college is voornemens de Gemeentelijke Subsidieregeling energiebesparende isolatiemaatregelen vast te stellen; € 150.000,- aan SPUK-middelen energiearmoede beschikbaar te stellen voor deze regeling.

UIT DE KRANT