LGN tegen verevening De Oosterduinen

Gemeente Noordenveld

NOORDENVELD - Woensdagavond heeft de gemeenteraad een raadsvoorstel aangenomen waardoor verevening mogelijk is geworden. Lijst Groen Noordenveld en het CDA stemden tegen het voorstel. LGN diende een amendement in, waarin werd voorgesteld expliciet te vermelden dat per park of gebied zou worden bepaald of en hoe verevening zou worden ingezet. Dit amendement werd niet aangenomen.

Verevening is het ‘afromen’ van de meerwaarde van de grondwaarde, die ontstaat als een recreatiewoning een woonbestemming krijgt. Twintig procent van de geschatte meerwaarde zou vervolgens geïnvesteerd worden in de recreatiesector van de gemeente. Dit gaat om duizenden euro’s per huis. Het voorstel over verevening is van toepassing op alle parken die in de toekomst zouden transformeren naar wonen. Voorlopig is dat alleen voor de Oosterduinen in Norg aan de orde. Dit is tevens het grootste gebied in Noordenveld waar zo’n transformatie zou kunnen plaatsvinden.

Lijst Groen Noordenveld heeft grote problemen met het instrument verevening omdat het in veel gevallen niet rechtvaardig is. Het voornaamste argument voor verevening is dat er door het geven van een woonbestemming huizen zouden worden onttrokken aan de recreatiemarkt. Dit is in veel gevallen echter niet reëel: veel mensen wonen er al jaren en hun woning wordt ook al jaren niet recreatief verhuurd, dus niet onttrokken aan de huidige recreatiemarkt. Voor recreanten of recreatie-exploitanten die een woonbestemming aanvragen geldt dat er wél huizen worden onttrokken uit de recreatiemarkt. LGN vindt het rechtvaardig dat recreanten die nu een woonbestemming aanvragen verevening betalen,. LGN vindt het onrechtvaardig dat mensen die al jaren (gedoogd) wonen en ingeschreven staan als inwoner ook verevening moeten betalen.

Recreanten

Recreanten die nu woonbestemming aanvragenhuis wordt onttrokkenverevening rechtvaardig

Inwoners

Eigenaar woont er 20 jaar en staat ingeschreven als inwonerhuis wordt niet onttrokkenverevening onrechtvaardig.

Het is niet zo dat het onttrekken van woningen aan de recreatiemarkt de gemeente geld kost omdat voor die woningen geen forensenbelasting meer zou worden betaald. Ook dat argument klopt niet. Wie al staat ingeschreven op het recreatieadres betaalt al (soms jarenlang) geen forensenbelasting. En wie als inwoner van de gemeente een recreatiewoning heeft, betaalt ook geen forensenbelasting. De jarenlange gedoogconstructie heeft de gemeente geen windeieren gelegd. De gemeente krijgt per ingeschreven inwoner ruim 1.900 euro uit het gemeentefonds.

LGN rekent voor: Inkomsten gemeentefonds: 1926 euro per ingeschreven inwoner per jaar. Bij 20 jaar gedogen: tussen 40.000 - 80.000 euro. Voor 200 woningen x 2 personen: 7,5 ton per jaar, 10 jaar 7,5 miljoen

Dit betekent dat jarenlang gedogen de gemeente ettelijke miljoenen heeft opgeleverd. LGN vindt het niet rechtvaardig bewoners van parken die de gemeente veel inkomsten heeft opgeleverd, daar bovenop nog een keer extra te belasten met een verevening. Dan is verevening betalen voor gebakken lucht.

UIT DE KRANT