Hamerstukken week 25 “16

– De begroting 2016 van Novatec gaat uit van en exploitatietekort van ongeveer 1.201.00 euro. De eerste kwartaalrapportage laat zien dat het tekort op dit moment hoger uitvalt dan begroot, namelijk 54.000 euro. Het bestuur is van mening dat het nu nog te vroeg is om hier consequenties aan te verbinden en de begroting 2016 bij te stellen.

– Noordenveld stelt zich garant voor het deel van voor de gemeentelijke deel van het financieringstekort van 10.375 euro ‘Tussenvoorziening statushouders’ in Tynaarlo. Het tekort is ontstaan door het voorlopig achterwege blijven van de bijdrage van de provincie Drenthe. De verwachting is dat de bijdrage van de provincie alsnog komt Een garantstelling is nu echter noodzakelijk om het project per 1 juli te kunnen laten starten.
– Het college adviseert de raad om het voornemen uit te spreken om de begrenzing van welstandsgebied ‘5 Norg woongebieden individueel’ aan te passen zodat het gedeelte van het bestemmingsplan Oosterveld ten westen van de bestemming ‘V verkeersdoeleinden’ valt. Op dit voornemen geldt de wettelijk voorgeschreven inspraak.