Infoavond Groninger Gasberaad: Onrust en onbegrip over gaswinning en gasopslag niet weggenomen

LANGELO – Het Groninger Gasberaad organiseerde vorige week een informatieavond over wat de leefomgeving te wachten staat bij de komende veranderingen rond gaswinning en gasopslag. Het Groninger Gasberaad vormt een platform met 13 organisaties en door bundeling van krachten kan het platform zich inzetten voor de belangen van de inwoners van de provincie Groningen, waar de gevolgen van gaswinning aanhoudend heftig zijn en het einde daarvan nog lang niet in zicht is. Ook de gevolgen voor omwonenden van de gasopslag in Langelo kwamen ruimschots aan bod.

Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) en het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) waren aanwezig om vragen te beantwoorden. Uit de vragen en reacties werd duidelijk dat er veel onrust en onbegrip is onder de inwoners. De onrust en het onbegrip werden tijdens deze bijeenkomst niet weggenomen en zelfs op een aantal punten versterkt. Een duidelijk punt van zorg en kritiek is het feit, dat de uitvoerende instanties veel baseren op hun bevindingen ten aanzien het grote gasveld in Oost-Groningen. Vanwege de grote bevingsschades daar is een aantal jaren geleden besloten om de gaswinning daar zo spoedig mogelijk te beëindigen. De ondergrondse gasopslagen bij onder andere Langelo moeten nu de leveringszekerheid van gas gaan garanderen en deze gasopslagen zullen daardoor veel langer gebruikt worden dan oorspronkelijk het plan was. Voor de wijde omgeving rond deze gasopslagen betekent dat een flinke toename van bodembewegingen en dus ook voor een veel langere periode. In de presentaties en de antwoorden werd dit onderwerp wat uit de weg gegaan. Feit is dat in het Groningenveld frequent bevingen voorkomen. De zwaarste daarvan zijn gemeten in Huizinge (2012) en Westerwijtwerd (2019). De effecten van de gaswinning in de regio van de gasopslagen bij Langelo zijn daarmee niet goed te vergelijken, omdat hier vrijwel geen aardbevingen, maar wel veel bodemtrillingen en bodemdalingen voorkomen als gevolg van de vele drukverschillen in een totaal andere ondergrond met diverse kleinere gasvelden. Schades welke ontstaan in de effectgebieden van de bevingen in het Groningenveld, komen in aanmerking voor schadevergoeding. De omgeving van de gasopslag in Langelo valt hier niet onder en daardoor is schadevergoeding daar erg lastig gebleken. Naar de effecten van de bodembewegingen in de omgeving van deze gasopslag is volgens ingewijden vrijwel geen onderzoek gedaan. Daardoor ontbreekt voor dit gebied een eenduidige en bruikbare schaderegeling. Er worden de komende tijd een aantal belangrijke beslissingen genomen over gaswinning en gasopslag en dat staat op gespannen voet met het feit dat over de effecten daarvan in beide leefomgevingen nog veel onduidelijk is c.q. niet is onderzocht. De kritiek van bewoners luidt, dat veel schade niet erkend wordt als mijnbouwschade en daardoor ook niet wordt vergoed. Omdat de schadeprocedures steeds ingewikkelder en langduriger worden, kiezen veel betrokkenen voor de regeling waarbij een eenmalige vergoeding van 5000 euro wordt toegekend. In praktijk werkt dat als een afkoopsom, omdat daarmee het recht op een vervolgprocedure, bij latere nieuwe schades, definitief vervalt. Bovendien is het bedrag van 5000 euro meestal niet toereikend om de volledige schade te kunnen herstellen. Ook versterking van diverse huizen blijft meer dan noodzakelijk. Kortom, er is voor bevoegde instanties en lokale overheden veel werk aan de winkel.