Het college geeft antwoord op (heel veel) prangende vragen

Afbeelding
actueel
Nieuw Roden, vluchtelingen, BOR en Mensinge
NOORDENVELD – Onlangs mochten de politieke partijen in Noordenveld hun algemene beschouwingen loslaten op de door het college gemaakte begroting voor 2017. Ondertussen heeft het college daar weer op gereageerd. Die reactie geeft antwoorden op prangende vragen die leven in de samenleving in Noordenveld. Vragen aan en antwoorden van het college van Noordenveld, ofwel van Klaas Smid, Alex Wekema, Henk Kosters, Gerrit Alssema en Reint-Jan Auwema.
Hoe is de situatie rond Mensinge op dit moment eigenlijk? ‘Iedereen wil de Landskeuken en de havezate zo snel mogelijk weer open. De afgelopen periode zijn er vooral veel gesprekken gevoerd. Ook het externe onderzoek is in gang gezet. Wat opvalt, zijn de verschillende beelden die ontstaan over samenwerking en onderlinge verhoudingen. Het is belangrijk nu rust te creëren. Wij als college hopen dat de Landskeuken en de havezate snel weer open kunnen en dragen daar ‘in natura’ aan bij.’
Noordenveld is de enige gemeente in Drenthe die nog hondenbelasting int. Dat is toch uit de tijd? En bovendien: hoeveel van dat geld wordt uiteindelijk weer besteed aan baas en hond? ‘Het innen van hondenbelasting levert 84.000 euro op. Gezien de vragen die vier fracties over dit onderwerp hebben gesteld, houdt deze vorm van belasting de gemoederen nogal bezig. In 2017 willen we een notitie aanbieden om zo de discussie te kunnen voeren over voortzetting of afschaffing van deze belasting.’
Zwemmen wordt fors duurder in Noordenveld. Blijven mensen met een beperking en senioren verschoond van de vijf procent extra? ‘ Wij doen niet aan doelgroepenbeleid. De beheerder heeft gezien de verzelfstandiging exploitatie-technisch de vrijheid om de tarieven aan te passen. Daarop is de verhoging gebaseerd. Natuurlijk is nagedacht over het stapsgewijs verhogen van de tarieven. De tarieven werden ook jaarlijks verhoogd met het door de gemeente aangegeven percentage, de afgelopen jaren 1 procent. Om de kosten gelijk te houden, is nu een stijging van vijf procent noodzakelijk.’
De Albertsbaan? Hoe staat het daar mee? ‘Er is de afgelopen maanden gewerkt aan het definitieve bestek. Verder zijn er ‘enige personele problemen’ geweest, is de bom opgegraven en liep de voorbereidings- en bestekfase wat vertraging op. We liggen nog steeds op koers als het gaat om de uitvoeringsdatum. Het bestek is nu nagenoeg klaar en we kunnen richting aanbesteding. Het bestek komt eind deze maand op de markt en in januari kunnen we de aannemer bekend maken. IJs en weder dienende, starten we begin maart en is de Albertsbaan eind juni klaar. Het zal spannend worden, maar we zijn hoopvol dat we binnen het budget van 1,6 miljoen kunnen blijven. Wel is het zo dat het totale bedrag van de rioleringswerkzaamheden waarschijnlijk lager uitvallen dan de geraamde vijf ton. Hierdoor zou overschrijding in werk kunnen ontstaan. Dat willen we eventueel dekken door de investering in verlichting te dekken uit het jaarlijkse budget voor vervanging van openbare verlichting.’
De BOR dan. Dat was veel mensen een doorn in het oog ‘ We investeren 150.000 euro voor een zogenaamde inhaalslag en investeren vanaf 2017 30.000 euro extra. Daardoor kunnen we alles op basisniveau onderhouden. Dat ligt wat moeilijker voor de wegen. Pas onlangs hebben we de wegeninspectie 2016 in ons bezit gekregen. Die wordt nu vertaald in kosten voor de komende vijf jaar. In de begroting voor 2017 kunnen we dus nog geen scenario’s voorleggen. We beseffen dat communicatie wat betreft de BOR belangrijk is. Communicatie gaat nu vooral via wijkschouwen. Zo communiceren we met de bewoners over groenonderhoud. Er zijn daarnaast inloopavonden en als het gaat om zaken als een speelterreintje dan gaan we in gesprek met de belanghebbenden. Het blijft maatwerk en we blijven ons inspannen.’
Noordenveld zou een aantal mountainbikeroutes krijgen. Is de aanleg al begonnen? ‘De ambitie is om begin 2017 een vaste route in het Mensingebos in Roden te realiseren. Wat betreft de andere vier routes zijn we sterk afhankelijk van medewerking van grondeigenaren. Een werkgroep verkent de mogelijkheden voor een (verbindings)route rondom Peize/Onlanden. De cofinanciering is overigens nog niet helemaal rond. We hopen op korte termijn op reactie vanuit de provincie.’
Had het gekissebis rondom de uitbreiding van de Trafo aan de Esweg in Nieuw Roden niet wat anders gekund? ‘Enexis heef om uitbreiding gevraagd om voor de toekomst voldoende en consistente stroomvoorziening in Nieuw Roden en omgeving te kunnen garanderen. Wij hebben die aanvraag zorgvuldig onderzocht, zeker ook op de aspecten gezondheid en veiligheid. Daarnaast hebben we omwonenden de mogelijkheid gegeven zienswijzen in te dienen en hebben we in overleg met bewoners het bouwplan aangepast. Wij begrijpen dat omwonenden liever een gesloten gebouw willen of in elk geval een gesloten constructie aan de achterzijde. Het is aan ons de algemeen maatschappelijke en ruimtelijke belangen af te wegen, net als die van Enexis. Enexis zegt en uit onderzoek blijkt dat de gezondheid en veiligheid van omwonenden niet in het geding is en als dat wel het geval was geweest, Enexis zelf al maatregelen had genomen. De rechtbank Noord Nederland was vervolgens van mening dat we ons besluit in alle redelijkheid hebben genomen, de Raad van State bevestigde dat later nogmaals.’
Er is nogal wat ruimte op de bedrijventerreinen in Noordenveld. Is er eigenlijk wel behoefte aan zoveel bedrijventerreinen? ‘We hebben in september een aantal besluiten genomen over de toekomstige ontwikkelingen rond onze bedrijventerreinen. De belangstelling voor die terreinen is overigens sterk gegroeid. De aard van de geïnteresseerden is bijzonder divers. Dit jaar zijn twee kavels verkocht op De Westerd in Peize en aan Alida’s Smulpaleis ten behoeve van uitbreiding van het bestaande pand. Er zijn drie percelen in optie, twee op De Westerd, één op de Westeresch. Wat betreft Haarveld denken we aan een combinatie van kleinschalig wonen en werken en we willen kijken of de bestemming op Westeresch kunnen verruimen. We zullen binnenkort met concrete vorstellen tot het wijzigen van het bestemmingsplan komen. We hebben op dit moment ‘enkele contacten’ als het gaat om de Vrijetijdsboulevard. Contacten die passen bij de doelstelling. Die contacten en plannen gaan we nader uitdiepen.’
Dat centrum van Nieuw Roden, wordt dat eigenlijk nog wat? ‘We zien kansen om in 2017 tot overeenstemming te komen met de grondeigenaar. Naar verwachting zijn er geen supermarktketens meer die nog belangstelling hebben. Dus zijn we met de ontwikkelaar in overleg en gaan we samen nadenken over een alternatieve invulling van de locatie.’
Duurzaamheid is het toverwoord. Jullie willen zelfs de duurzaamste gemeente van Drenthe worden. Maar hoe dan? ‘Vooropgesteld; duurzaamheid is meer dan energie. Je bereikt alleen je doelen als iedereen mee wil doen, samenwerken is belangrijk, gezocht of spontaan. In de Omgevingsvisie zullen we een aanzet geven hoe we de duurzaamste gemeente kunnen worden. Belangrijke stap is dat we de Drentse Energiedeal getekend hebben. Ondertussen onderzoeken Energie coöperatie NoordseVeld en de NAM de mogelijkheden voor een zonnepark bij de gasopslag in Langelo. Die mogelijkheden onderzoeken we ook voor de bedrijventerreinen. In dat kader worden gesprekken gevoerd met Parkmanagement en Engie. We steunen de projectgroep met advies en geven aan bij welke subsidiefondsen ze eventueel terecht kunnen. Ook helpen we bij het aanvragen van vergunningen. Op dit moment behandelen we een subsidieverzoek van de projectgroep.’ Tenslotte over vluchtelingen. Integreren die goed in Noordenveld en hoe zit het met de huisvesting? ‘Begin volgend jaar beleggen we een informatiebijeenkomst waarin we praten over de voortgang van de thema’s opvang, huisvesting en integratie. Bij ons ligt de focus vooral op integratie. Er loopt een onderzoek naar de integratie en leefsituatie van statushouders die al langer in de gemeente wonen. Verder kunnen we melden dat Noordenveld de forse taakstelling huisvesting 2016 gaat halen. Wat betreft huisvesting het volgende. De wachttijdenanalyse van Actium en Woonborg bevestigen het beeld van Companen dat de situatie op de sociale huurmarkt relatief ontspannen is. Daarom ook kunnen we voldoen aan genoemde taakstelling. Wat blijft is natuurlijk dat de toewijzing van woningen aan statushouders invloed heeft op de beschikbaarheid voor andere (en urgente) doelgroepen. Toch heeft dat nog niet voor een gespannen situatie gezorgd. Corporaties wijzen doorgaans twintig procent van de vrijkomende woningen toe aan urgenten. Wordt die grens overschreden, dan zullen aanvullende maatregelen genomen moeten worden. Maar dat is nu nog niet aan de orde. We houden zeker vinger aan de pols en wat wel in beeld komt is zogenaamde ‘kamergewijze verhuur.’

UIT DE KRANT