College Leek presenteert ambitieuze Begroting

actueel
LEEK - Het college van Leek heeft de Programmabegroting 2018 aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft de uitgangspunten voor de Begroting 2018 bepaald bij de behandeling van de Kadernota 2018-2021, die in juli is vastgesteld.
Het college is blij dat zij in de begroting ruimte heeft gevonden om voorzieningen die van belang zijn voor een leefbare samenleving, in stand te houden of zelfs een impuls te geven. Verder wil het college uitvoering geven aan het streven naar een duurzame gemeente. Het gaat dit onder andere doen door de nieuwe school in Oostindie volgens de BENG-norm (Bijna EnergieNeutraal Gebouw) te bouwen en een fonds voor duurzaamheidsleningen in het leven te roepen. Daarnaast worden er extra middelen beschikbaar gesteld voor armoedebeleid, burgerparticipatie, verkeersveiligheid (o.a. uitvoering verkeersvisie), cultuur, een haalbaarheidsonderzoek voor een sportvoorziening in Zevenhuizen en het sociaal domein (waaronder versterking Centrum Jeugd en Gezin en zorgbudget Jeugd). Het college blijft zich op deze manier ook de komende jaren inzetten voor inwoners die het niet altijd op eigen kracht redden.
Voor het jaar 2018 wordt een positief resultaat verwacht van € 11.512 en ten opzichte van de jaarrekening 2016 stijgt de ratio van het weerstandsvermogen van 0,99 (matig) naar 1,03 (voldoende).
Belastingen
De onroerendezaakbelasting (OZB) wordt, in tegenstelling tot wat er in de Kadernota is opgenomen, verhoogd met 1,5%. In de Kadernota was er nog uitgegaan van een verhoging met het door het Rijk ingestelde maximum verhogingspercentage, de zogenoemde macronorm (voor 2018: 3,1%).
Bij de heffingen wordt uitgegaan van 100% kostendekkendheid. De tarieven voor afvalstoffenheffing en rioolheffing blijven in 2018 ongewijzigd. De overige belastingen en tarieven worden trendmatig verhoogd met het inflatiepercentage (stand april 2017 1,6%). Het gaat daarbij om leges, rechten, huren, pachten en gebruikersvergoedingen.
Raadplegen Begroting
De Begroting ligt vanaf 13 oktober ter inzage op het gemeentehuis. De Begroting is ook te vinden op www.leek.nl.
 Reageren?
Op donderdag 2 november 2017 behandelt de gemeenteraad de begroting voor het jaar 2018. Dit gebeurt tijdens een openbare raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis. Deze vergadering begint om 20.00 uur. U kunt de vergadering volgen vanaf de publieke tribune.
Voordat de begroting door de gemeenteraad wordt behandeld, horen de raadsleden graag wat u ervan vindt. Zij kunnen dan uw reactie meenemen tijdens de vergadering op 2 november 2017 waarin ze de begroting bespreken en deze definitief vaststellen. U kunt contact opnemen met een van de fractievoorzitters. Hun gegevens vindt u op www.leek.nl. Op deze site vindt u tevens de agenda en de bijbehorende stukken van de raadsvergadering.
Inwoners en organisaties kunnen in deze vergadering gebruik maken van het spreekrecht. Aanmelding voor het spreekrecht is gewenst en kan via de griffie, de heer M. Frensel (m.frensel@leek.nl) of telefoon 0594-55 15 63.

UIT DE KRANT

Lees ook