Winkelen op zondag; voorzieningen overeind; OBZ mogelijk omhoog

Afbeelding
actueel
Samen Westerkwartier Maken!
LEEK – Een groot geheim was het allang niet meer. Al tijdens de informatieronde bleek een coalitie met daarin VZ Westerkwartier, ChristenUnie, CDA en PvdA het meest voor de hand liggend. Er waren wat punten waar goed over gesproken moest worden en ChristenUnie-frontman Peter Holsappel gaf ook vooraf aan dat een spannend proces te vinden. “Per slot van rekening moeten twee verschillende politieke stromingen worden samengevoegd.” Het is de formateurs Marcel Thijsen (namens VZ) en Jannes Janssen gelukt om de Partij voor Veiligheid en Zorg en de ChristenUnie (CU) samen te brengen en daar het CDA en de PvdA als betrouwbare partners aan toe te voegen. Het heeft niet geleid tot een volledig uitgeschreven akkoord. “Er is een akkoord op hoofdlijnen”, vertelt Ytsen van der Velde die aangeeft dat het college de ruimte krijgt om zelf verdere invulling aan te geven aan het coalitieakkoord.
‘Samen’ is het sleutelwoord in het coalitieakkoord dat de titel ‘Samen Westerkwartier Maken!’ heeft meegekregen. “Het is de bedoeling dat wij –als gemeente- gaan denken vanuit de bevolking”, duidt Van der Velde (VZ) de titel van het akkoord. “Werken vanuit de samenleving, met veel aandacht voor de vele kleine dorpen in de gemeente. Het is de bedoeling dat de goede initiatieven vanuit deze dorpen worden ondersteund.” Van der Velde vermoedt dat er binnen het ambtelijk apparaat daarvoor nog wel een cultuuromslag moet plaatsvinden, waarin medewerkers gaan denken van onderop en niet ‘top down’. Daarnaast wil de gemeente Westerkwartier vol gaan inzetten op veiligheid. “We gaan dan ook kijken naar een prestatiecontract met de politie”, vertelt Van der Velde. “Resultaatgericht. We willen hier in het Westerkwartier geen overloop van Brabant worden met drugsproducenten. Ook loverboys krijgen hier geen ruimte, zoals alle maffiapraktijken uit den boze zijn.”
De gemeente Westerkwartier begint het avontuur met een forse opdracht op het gebied van financiën. Er is een tekort dat weggewerkt moet worden. Het tekort beslaat zo’n 3 procent van de totale begroting en gaat om een aantal miljoenen. Het pijnpunt zit hem vooral in de jeugdzorg, die duur uitvalt. Het Westerkwartier is dan ook geen uitzondering op de algemeen geldende regel. De meeste gemeenten hebben te kampen met dit probleem dat ook daar zorgt voor tekorten op de begroting. De coalitie gaat dan ook werken onder het motto ‘geen geld zonder plan, geen plan zonder geld’, wat erop neerkomt dat alles onderbouwt moet zijn. VZ-plannen omtrent de realisatie van een vangrail langs het Van Starkenborghkanaal en een rondweg om Leek staan dan ook niet expliciet beschrijven in het akkoord. Het blijven zaken waar de partij zich hard voor zal maken, “maar of deze infrastructurele werken ook daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden hangt af van de keuzes die het college maakt, en natuurlijk ook van de beschikbare financiële middelen.”
Ook CU heeft concessies moeten doen. De heilig verklaarde zondagsrust is er toch aan gegaan. “Deels”, verklaart Peter Holsappel. “Het is pijnlijk, dat zeker. Onze inzet was om alles te houden zoals het was. VZ stond op dit aan de andere kant, waardoor we een compromis hebben moeten sluiten. En dat was een grote stap die wij hebben moeten nemen.” De supermarkten mogen na de herindeling open op zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur. Daardoor blijft de zondagsrust in de ochtenduren gehandhaafd voor de mensen die hier prijs op stellen en kan er in de middag gewinkeld worden als mensen daar behoefte aan hebben.
Ook werd vorige week duidelijk dat de door een aantal partijen gedane belofte om de onroerende zaakbelasting (OZB) niet te verhogen allicht toch gebroken moet worden. “Het eerste jaar tot 2020 is vastgelegd en wordt er niets verhoogd”, legt Holsappel uit. “Daarna moeten we toch kijken wat wij ermee gaan doen. Want het is in principe heel simpel. Als wij voorzieningen in stand willen houden, dan moet daar geld voor zijn. Heel veel mogelijkheden om extra inkomsten te genereren heeft een gemeente niet, dus wordt er al snel gekeken naar de OZB. Ja, dat is vervelend, maar we hebben het hier over een verhoging van 2-3 euro per gezin per jaar. Dat valt mee, maar is dus misschien wel nodig om voorzieningen niet verloren te laten gaan.” Er gaat niet bezuinigd worden op het armoedebeleid, belooft Rianne Vos (PvdA). Vooraf zei de PvdA best deel te willen nemen aan het college, “maar dan moet het college wel een sociaal gezicht hebben.” Naar nu blijkt heeft de PvdA een aantal van hun linkse standpunten in het akkoord kunnen krijgen. “Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen”, stelt Vos. Er wordt niet bezuinigd op het armoedebeleid, sociale voorzieningen moeten toereikend en voor iedereen bereikbaar zijn, sociale woningbouw komt op de agenda en ook is er aandacht voor jeugd en laaggeletterdheid. Geertje Veenstra (CDA) spreekt van een prachtig akkoord met een breed draagvlak. “Dat willen we ook naar de inwoners toe brengen”, vertelt ze. “De wethouders krijgen naast hun portefeuilles ook een aantal dorpen toegewezen. Daarmee hopen we dat de gemeente en het college benaderbaar blijven voor de inwoners.
Het college van burgemeester en wethouders bestaat uit waarnemend burgemeester Koos Wiersma, Geertje Dijkstra-Jacobi (VZ Westerkwartier), Bert Nederveen (ChristenUnie), Hielke Westra (CDA) en Elly Pastoor (PvdA). Zij worden vandaag (2 januari 2019) geïnstalleerd tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering van het Westerkwartier. Vanwege de verwachte publieke belangstelling wordt er eenmalig uitgeweken naar De Postwagen in Tolbert, aanvang 14.00 uur.

UIT DE KRANT