Uit het Roner archief: een nieuw gemeentehuis

Afbeelding
actueel

Na een aantal uitbreidingen en aanpassingen van het witte gemeentehuis aan de Raadhuisstraat met zijn sierlijke luiken, ontstond in de jaren zeventig van de vorige eeuw discussie over de geschiktheid van het gebouw. De gemeenteraad was van mening dat door de enorme groei van het dorp het bestaande gemeentehuis niet meer voldeed aan de eisen van de tijd. De vraag was of er opnieuw verbouwd moest worden, dan wel een nieuw gemeentehuis noodzakelijk was. De meerderheid van de Raad koos in eerste instantie voor nieuwbouw. De fractie van Gemeentebelangen wilde, gesteund door een groot deel van de bevolking, het voorste gedeelte met zijn gekleurde luiken in stand houden en er achter een uitbreiding realiseren. De vraag was echter of de locatie aan de Raadhuisstraat wel genoeg ruimte zou bieden voor een gemeentehuis van voldoende omvang om het bestuurlijk apparaat adequaat te kunnen huisvesten. De architect werd gevraagd een schetsplan te maken waarbij de gehele kavel zou worden uitgezet. Aan de zijde van de Raadhuisstraat zou de dokterswoning en de Amrobank bij het plan moeten worden betrokken. Aan de achterkant zou de boerderij met erf van Brouwer aan het Julianaplein eveneens in het geheel worden opgenomen. De eerste berekeningen gaven een bouwsom aan van 12 miljoen gulden. Uitgaande hiervan werd aan de partijen in de gemeenteraad gevraagd hun standpunt te bepalen over vragen als: hebben we wel een nieuw gemeentehuis nodig, moet het nieuwe gemeentehuis op dezelfde locatie komen, kan de voorkant van het huidige gemeentehuis bewaard blijven en waar moeten tijdens de bouw de verschillende diensten worden ondergebracht. In de tweede helft van de jaren zeventig werden deze vragen actueel door een sterke toename van het aantal ambtenaren. Roden was inmiddels gegroeid tot een gemeente met negentienduizend inwoners, met een snel groeiende industrie en een bloeiende middenstand. Woonwijken als Zuidenveld, Noordenveld, Zultheresch, Bomenbuurt, Zultherveld, en de omgeving rond de Ceintuurbaan waren reeds geheel of gedeeltelijk gerealiseerd. In de tachtiger jaren zou verder in westelijke richting worden gebouwd zoals Roderveld ll en lll, waarna na 1990 de Vijfde Verloting zou volgen.


Het college kwam in 1979 met een uitgewerkt plan voor een nieuw gemeentehuis aan de Raadhuisstraat voor een bedrag van 18,5 miljoen gulden. Dit bedrag werd op voorhand door een aantal partijen te hoog gevonden. Als alternatief stelden zij voor het nieuwe gemeentehuis in de Groenstrook te bouwen wat een besparing van twee miljoen gulden zou opleveren. De plannen lieten de inwoners van Roden, die zeer gehecht waren aan het witte gemeentehuis met de karakteristieke luiken, niet onberoerd. Toen het besluit tot nieuwbouw in de Raadhuisstraat grotendeels definitief was, werd in maart 1981 door het echtpaar Van Rijn een handtekeningenactie tot behoud van het gemeentehuis gestart. Dat leverde 5000 handtekeningen op. Dit was aanleiding voor Vroukje Hartlief – Ananias van Gemeentebelangen de Raad te bewegen om de zaak nog eens goed op een rijtje te zette: “Laat het pand van dokter Christiaans staan, laat het voorste stuk van het gemeentehuis staan en bouw er achter een gebouw groot genoeg om de ambtenaren te kunnen huisvesten en passend bij de bevolking van Roden” was haar oproep. Gemeentebelangen stond hierin echter alleen. De overige partijen vonden deze actie en het voorstel van Gemeentebelangen ‘mosterd na de maaltijd’. Met 10 tegen 5 stemmen werd besloten aan de Raadhuisstraat een nieuw gemeentehuis te bouwen. Het hotel Zuiderveld later Weites aan de Wilhelminastraat zou tijdens de nieuwbouw dienen als huisvesting voor het ambtelijk apparaat. De bouw van het nieuwe gemeentehuis heeft ruim twee jaar geduurd. Op 13 oktober 1983 werd het gebouw officieus in gebruik genomen. In het jaar daarop, op 23 mei 1984 werd door de toenmalige minister van binnenlandse zaken mr. J.G. Rietkerk het gemeentehuis officieel geopend.


Het karakteristieke gemeentehuis in de Raadhuisstraat dat tot verdriet van vele Roners in 1991 is afgebroken en vervangen door de huidige nieuwbouw.

UIT DE KRANT