Gemeenteraad Noordenveld omarmt verlenging Dorpenfonds

Afbeelding
actueel

NOORDENVELD - Tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen woensdag werd door de raadsfracties uitgebreid van gedachten gewisseld over de nadere regels, die worden gesteld aan de voorgenomen verlenging het zogenaamde Dorpenfonds. Dit fonds bestaat al sinds 2018 en meerdere initiatieven ter verbetering van de leefbaarheid en woonkwaliteit in de gemeente Noordenveld, kwamen de afgelopen jaren in aanmerking voor een financiële bijdrage vanuit het fonds. Het college van B & W beoordeelde daarbij de aanvragen, welke volgens een aantal criteria werden getoetst. Het bestaan van het Dorpenfonds was niet bij iedereen bekend en daardoor werd de weg daar naartoe niet altijd gevonden. Ook werden er vraagtekens geplaatst bij de wijze waarop door B & W de spelregels werden toegepast. Er ligt nu een raadsvoorstel, waarin wordt voorgesteld om vanuit de gemeenteraad een commissie in te stellen, welke in de nabije toekomst de aanvragen zal gaan toetsen op de geldende criteria. Aan deze criteria wordt toegevoegd dat er sprake moet zijn van openbare toegankelijkheid. Ook moet aantoonbaar worden gemaakt dat er sprake is van een duurzaam karakter.


Half miljoen Euro beschikbaar


Tijdens de bestuursperiode 2022 – 2026 kan vanuit het Dorpenfonds in totaal een half miljoen Euro worden uitgekeerd. De Raad roept vooral ook de inwoners uit de kleinere dorpen op om met initiatieven en ideeën te komen, omdat de leefbaarheid in die dorpen meer en meer onder druk is komen te staan. Het raadsvoorstel voorziet in een toetsing door een nog in te stellen commissie, gevolgd door een uiteindelijke toekenning door de gemeenteraad. De meeste Raadsfracties bleken dat laatste niet nodig te vinden en zien liever dat de toetsing gevolgd wordt door een bindend advies. Dit is minder omslachtig en als de criteria zorgvuldig worden toegepast ook niet echt nodig. Raadslid Bertus Jan Epema opperde nog om ook een aantal inwoners in de commissie plaats te laten nemen, maar kreeg hierin geen bijval van de overige fracties. Wethouder Jos Darwinkel toonde zich content over het feit dat alle fracties een verlenging van het Dorpenfonds omarmen: ‘Er zijn de afgelopen jaren mooie plannen ingediend en gehonoreerd. Dat moet vooral zo blijven. Voor initiatieven tot 2000 Euro is er het Leefbaarheidsfonds. Het Dorpenfonds kan uitkomst bieden bij het realiseren van initiatieven die duurder uitvallen.’ Het Raadsvoorstel zal naar verwachting in de volgende vergadering al dan niet met een inhoudelijke wijziging worden aangenomen.


Kwijtscheldingsverordening


De Tweede Kamer heeft de bestaande kwijtscheldingregeling voor de gemeentelijke belastingen aangepast en die wijzigingen gaan uiteraard ook gelden oor de gemeente Noordenveld. Er is sprake van een verruiming bovenop de eerder vastgestelde en geldende vermogensnormen. Naar verwachting komen hierdoor meer inwoners voor kwijtschelding in aanmerking. B & W stellen voor om de aangepaste regeling op 1 januari 2023 te laten ingaan en wijken daarmee af van het regeringsstandpunt, dat de regeling met terugwerkende kracht wil laten gelden per 1 januari 2022. Wethouder Alex Wekema stelde dat invoering met terugwerkende kracht zeer arbeidsintensief is, omdat daarbij op alle afgewezen verzoeken en nog komende verzoeken over het jaar 2022 moet worden ingegaan. Om die extra kosten te voorkomen wil hij de regeling pas volgend jaar laten ingaan. Hij kreeg hierbij nogal wat tegengas van de meeste raadsfracties, die unaniem pleitten voor invoering met terugwerkende kracht. De raadsfracties vinden dat iedereen, die in aanmerking komt ook daadwerkelijk met terugwerkende kracht gebruik moet kunnen maken van de regeling. Het gaat immers om een kwetsbare groep en die mag dat recht eigenlijk niet ontnomen worden. De wethouder deed vervolgens de toezegging om voor de besluitvormende vergadering van 21 december duidelijk in kaart te brengen hoe hoog de extra kosten zullen gaan uitvallen. Vervolgens is het aan de Raad om een besluit te nemen.

UIT DE KRANT

Lees ook