Woonvisie: 1000 woningen voor 2030

Afbeelding
actueel

‘Noordenveld staat voor een enorme uitdaging, dat is niet morgen opgelost’


RODEN – In zalencentrum de Pompstee werd vorige week de nieuwe Woonvisie van de gemeente Noordenveld gepresenteerd.  Om aan alle woningbehoefte te voldoen zal de gemeente 1000 woningen moeten gaan bouwen voor 2030. Wethouder Kirsten Ipema gaf aan dat de Woonvisie zich in de conceptfase bevindt en nog door de gemeenteraad moet worden vastgesteld. ‘Ik verwacht dat dat rond de zomer zal gebeuren, daarna volgt inspraak en vervolgens kunnen we aan de slag. Het is overigens niet zo dat in de Woonvisie al omschreven staat op welk terrein in welk dorp de nieuwe woningen worden gebouwd. Dat is voor later nadat de Woonvisie akkoord is bevonden.’


Dat maakte dat de gemeente Noordenveld al wel een concept woonvisie kon presenteren, maar nog niet kon aangeven waar die 1000 woningen dan gebouwd zullen gaan worden voor 2030. Op de redelijk bezochte informatieavond gingen de samenstellers van de Woonvisie vooral in op de noodzaak om woningen te bouwen. Vooral Roden is hierbij in beeld. Ook voor Peize en Norg kunnen woonplannen worden verwacht. In kleinere kernen zal de woningbehoefte worden onderzocht, zodat ook in die dorpen kan worden gebouwd. Hierbij gaat het om onder andere Nieuw Roden, Roderwolde, Nietap, Een en Veenhuizen. Samenstellers van de Woonvisie gaven aan dat er veel woningen in Noordenveld nodig zijn. ‘Er is een sterke woonvraag voor verschillende doelgroepen. Starters en ouderen worden hier met name benoemd. We willen hierbij ook inzetten op betaalbare huizen, duurzaamheid en prestatie afspraken met woningbouworganisaties. In de Woonvisie staan nu niet alle toekomstige kavels omschreven. Het is geen boekwerk waar de komende projecten in staan. Wel geeft het een richting aan die de gemeente Noordenveld wil inslaan.’


Ondanks dit voorbehoud werd toch duidelijk dat de plekken voor toekomstige woningbouw in de Woonvisie enigszins ingekleurd waren. Voor de grotere kernen Roden, Norg en Peize betekent dit dat er vooral gekeken wordt naar de randen van de dorpen. Het Oosterveld in Norg, Roden Zuid en in Peize nabij de Achteromweg zijn hiervoor nadrukkelijk in beeld. In de kleine dorpen wil men vooral bouwen binnen de dorpsgrenzen. Van de 1000 woningen moet 30 procent beschikbaar komen voor sociale huur. Dat betekent dat er in totaal 300 woningen komen in deze sector. Kirsten Ipema: ‘Een aantal locaties waar we al wel aan het bouwen zijn of graag willen bouwen, zijn bekend. Het gaat in Roden om de Vrijetijdsboulevard, de Wilhelminastraat, Maatlanden, Hullenveld, het manegeterrein en het gebied van de voormalige camping De Beukenhof. Noordenveld staat voor een enorme uitdaging, waarvan we ons zelf ook bewust zijn dit niet morgen te hebben opgelost.’


‘Buiten de boot’


Uit de reacties uit de zaal bleek dat aanwezigen een divers pakket aan wensen hebben. Zo lieten starters op de woningmarkt weten buiten de boot te vallen. ‘Als tweeverdieners en jonge starters komen we niet in aanmerking voor een huurwoning. En wanneer we bieden op een koopwoning dan wordt dat altijd overboden. Het maakt dat wij niet kunnen wonen in Roden,’ liet een teleurgesteld aanwezig koppel horen. ‘Piet Luursema van dorpsbelangen Nieuw Roden gaf het advies aan om ‘gestapelde laagbouw’ te bouwen in zijn dorp. ‘Ik weet zeker dat daar belangstelling voor is. Dan gaan ouderen, die nu een gezinswoning bezet houden, verhuizen en komt er doorstroming op gang. Zo vijzel je de leefbaarheid op.’ Een vertegenwoordiger uit Veenhuizen stelde dat zijn dorp veel leegstaande panden kent en in zijn dorp tegelijkertijd een woningbehoefte heeft voor jong en oud. ‘Heel raar dat er al jaren gebouwen leeg staan en dat er niet gewoond kan worden.’ Daarnaast was er een pleidooi vanuit de zaal om inwoners met een sociale en economische binding voorrang te geven bij het huren en of kopen van een woning.


‘Cultuuromslag’


Bijzonder punt van aandacht was het langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen van ouderen en gehandicapten die zorg behoeven. Nu niet iedereen zoals vroeger op een bepaalde leeftijd kan doorstromen naar een bejaardenwoning blijven ouderen noodgedwongen langer in hun eigen huis wonen. ‘We zullen zorg en welzijn moeten benutten om samen met bewoners plannen te maken om hier mee om te gaan. Dat vraagt soms een cultuuromslag in de buurt. Preventie is hierbij van belang. Hoe richten we de woonomgeving dusdanig in dat iedereen zich er thuis voelt. Zoals je eerder een kinderkamer hebt ingericht, zo zal je ook een ouderenkamer moeten inrichten in elke woning,’ gaf de samensteller van het rapport Woonvisie de zaal mee.  Inwoners kwamen met voorbeelden voor ouderenhuisvesting in een Knarrenhof, in hofjes en met woningen waar jong en oud bij elkaar woont, zodat er naar elkaar omgekeken kan worden. Kirsten Ipema gaf hierbij aan dat er ook een Verzilveringslening kon worden afgesloten om daarmee investeringen te doen voor zorgaanpassingen en duurzaamheid.


De concept Woonvisie zal wordt binnenkort in de gemeenteraad. Daarna zullen de plannen concreter worden, onder andere waar de woningen gebouwd gaan worden.

UIT DE KRANT

Lees ook