Ontwerp-Gebiedskompas Nienoord 2040 vanaf nu inzichtelijk voor belangstellenden

Gemeente Westerkwartier

WESTERKWARTIER - Het college heeft het ontwerp-Gebiedskompas Nienoord 2040 vastgesteld. Vanaf 4 oktober 2023 kunnen belangstellenden het ontwerp inkijken en erop reageren. Dit kan tot en met 15 november 2023. Het ontwerp ligt in het gemeentehuis van Leek en van Zuidhorn. 

Het Gebiedskompas beschrijft de koers voor het landgoed Nienoord in Leek voor de komende jaren. Elk jaar bezoeken ruim 350.000 mensen het landgoed. Het is een uniek gebied waar rust, natuur, cultuur, historie, recreatie, sport en theater elkaar ontmoeten. Het college vindt het belangrijk deze verschillende waarden en belangen in evenwicht te houden. Daarom heeft de gemeente een ontwerp-Gebiedskompas Nienoord gemaakt. Ze heeft dit samen gedaan met inwoners en met partijen, die een binding hebben met het landgoed. De gemeente is niet altijd zelf initiatiefnemer voor ontwikkelingen op het landgoed. Daarom heeft de gemeente een kader voor initiatieven gemaakt. Dit kader bestaat uit drie delen: een visiekaart. Het landgoed bestaat op deze kaart uit drie zones. Elke zone staat voor een bepaalde ontwikkelingsrichting; een waardenkaart. Hierop staan de waarden, die de gemeente wil behouden en kwaliteiten van het landgoed; een toetsingskaart. Op deze kaart staan de planologische voorwaarden en aandachtspunten. Het geeft richting aan wat er kan op het landgoed. 

Daarnaast organiseert de gemeente donderdag 19 oktober van 19.30 uur tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis van Leek (Tolberterstraat 66). Inwoners kunnen hier het ontwerp inkijken en vragen stellen. Ook vraagt de gemeente verenigingen en organisaties, die een relatie hebben met Nienoord te reageren op het ontwerp. Het ontwerp gaat ook naar de partners waar de gemeente mee samenwerkt. Zoals de provincie Groningen, Staatsbosbeheer, Waterschap Noorderzijlvest en de gemeente Noordenveld. Na verwerking van de reacties op het ontwerp, gaat het via het college naar de raad. De raad stelt het Gebiedskompas Nienoord 2040 uiteindelijk vast. De verwachting is, dat dit begin 2024 is. Na vaststelling door de raad maakt het Gebiedskompas Nienoord onderdeel uit van de Omgevingsvisie Westerkwartier 2040. Het ontwerp-Gebiedskompas Nienoord 2040 is vanaf 4 oktober 2023 te vinden op www.westerkwartier.nl/gebiedskompasnienoord 

UIT DE KRANT