Hamerstukken

hamerstukken
  • Zoals bekend heeft Jos Huizinga de taken van de gestopte wethouder Gerrit Alssema onverkort overgenomen. Derhalve is hij onlangs ook benoemd als lid van GR Novatec, lid van ISD Noordenkwartier en plaatsvervangend lid van GGD.
  • Noordenveld continueert de inzet van Ouderkracht in 2017 en gaat gaandeweg dit jaar bekijken of Ouderkracht ook in 2018 ingezet zal worden. Ouderkracht is een methodiek van gezamenlijke werk- en denkraden voor professionals en opvoeders rondom ouders, kinderen en jeugdigen.
  • Noordenveld gaat de wijze van ontwikkeling van Peize Zuid nader onderzoeken en verzoekt de Raad daarvoor een krediet van 194.000 euro beschikbaar te stellen. Dit om tegemoet te komen aan de woningbehoefte in Noordenveld, in de kern van Peize. Onderzocht zal worden op welke wijze Peize Zuid kan bijdragen. Door de ontwikkeling van Peize Zuid zullen overigens nog niet de woningaantallen gehaald worden die in het Companen-rapport benoemd worden. De reële vraag is 230 woningen. Hoeveel daarvan eventueel in Peize Zuid gerealiseerd kunnen worden, wordt nu onderzocht.
  • De gemeente Noordenveld legde de directie van Op = Op in Peize een last onder dwangsom op. Tegen die beslissing ging de directie in bezwaar. Dat bezwaar is echter niet-ontvankelijk verklaard. De termijn voor het indienen van bezwaar werd namelijk ruimschoots overschreden. Op = Op wilde ook niet gehoord worden, waardoor de genomen beslissing in stand blijft.
  • Noordenveld stemt in met het verzoek van de provincie Drenthe en werkt mee aan provinciaal inpassingsplan voor reconstructie N373. Voor Noordenveld gaat het vooral om de aansluitingen met de N919 en de Koelenweg in Huis ter Heide en de verlegging van het wegvak. Daarvoor moet het bestemmingsplan aangepast worden. Omdat dit normaliter drie keer (drie gemeenten) zou moeten gebeuren, kiest de provincie voor een Provinciaal Inpassings Plan. Dan namelijk is maar één planologische procedure nodig.
  • Inwoner van de Brink in Roden verzocht de gemeente om het afgeven van een standplaatsvergunning. De gemeente weigert echter omdat dit niet past in het geldende bestemmingsplan ’Centrumgebied Roden’, ene verkeers- en Verblijfsgebied. Ook een vergunning ‘op eigen grond’ past volgens de gemeente niet. Wel zal het voorstel worden doorgespeeld aan de projectleider die belast is met het opstellen van een nieuwe centrumvisie. In dat kader zal de projectleider ook kijken hoe om te gaan met standplaatsvergunningen. Bovenstaand verzoek zal daarin worden meegenomen.

UIT DE KRANT