OZB stijgt opnieuw in Leek

LEEK – Het college van Leek heeft de programmabegroting 2016 aangeboden aan de gemeenteraad. Leek heeft een totale omzet van ruim vijftig miljoen. Het merendeel van het geld wordt besteed aan taken op het gebied van werk en inkomen, zorg en welzijn en bestuur (inclusief bedrijfsvoering). Bij de kadernota werd een positief resultaat verwacht voor het jaar 2016 van 73.593 euro. Bij het opstellen van de begroting 2016 is dit bijgesteld naar een klein positief resultaat van 3.149 euro. Ook in de jaren daarna worden overschotten verwacht. Hiermee kan de financiële positie van de gemeente verbeterd worden. Deze is namelijk door een hoge schuldenpositie en de omvang van de grondexploitatie nog steeds kwetsbaar. Ook is er in 2015 nog sprake van een tekort op de begroting. De middelen die de gemeente ontvangt van het Rijk voor de nieuwe taken op het gebied van jeugd, werk en zorg zijn budgettair neutraal opgenomen. Het college houdt vast aan het uitgangspunt dat eventuele overschotten op deze middelen gereserveerd worden voor de taken in het sociaal domein. Hiermee wordt ruimte gecreëerd om een vangnet te bieden voor inwoners die het niet altijd op eigen kracht kunnen redden. Voorgesteld wordt om de onroerendezaakbelasting (OZB) net als in voorgaande jaren te verhogen met de door het Rijk ingestelde marconorm. Voor 2016 geldt een norm van 1.57 procent. Bij de heffingen wordt uitgegaan van honderd procent kostendekkendheid. In 2015 zijn de tarieven voor de afvalstoffenheffing aangepast omdat de kosten voor de inzameling gestegen zijn. Ook in 2016 stijgen de kosten voor de inzameling. Voorgesteld wordt om het variabele afvaltarief te verhogen met zes cent per kilogram afval. Met betrekking tot de rioolheffing wordt vooropgesteld om de tarieven te verhogen met 3,65 procent. De overige belastingen en tarieven worden trendmatig verhoogd met inflatiepercentage van 0.4 procent. Het gaat daarbij om leges, rechten, huren, pachten en gebruikersvergoedingen. De begroting ligt ter inzage op het gemeentehuis. De papieren versie kan men voor zestien euro afhalen. De begroting is ook te vinden op www.leek.nl. Op donderdag 5 november behandelt de gemeenteraad de begroting voor het jaar 2016. Dit gebeurt tijdens een openbare raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering begint om 19.30 uur.