Raad unaniem over nieuwbouw De Marke

RODEN – De nieuwbouw van de Marke kan eindelijk van start gaan. Afgelopen woensdag stemde de Noordenveldse gemeenteraad unaniem in met het voorlopige ontwerp en de bekostiging van de nieuwe school.  

Wel waren er nog enkele twijfels over de financiële risico’s bij de VVD en Lijst Groen Noordenveld. ‘Aangezien de financiële positie van de gemeente precair is, lijkt het ons wijs om als raad de vinger aan de pols te houden,’ merkte Tineke Nieboer van LGN op. In een amendement riep haar partij samen met de VVD het college op om bij overschrijding van het budget terug te komen naar de raad. Nieboer wijst op de risico-analyse, waaruit blijkt dat tijd een groot risico is. ‘Tijd is inderdaad van belang,’ reageert Richard Veurman van Gemeentebelangen. ‘Dit is juist voor ons de reden om in te stemmen met het voorstel, zodat we eindelijk aan de slag kunnen.’ Wethouder Alex Wekema had weinig moeite met het amendement: ‘Wat in het besluit staat doen we al. Het is gangbaar om bij overschrijding van het budget terug te komen bij de raad.’ Een aantal partijen achtten het amendement daarom overbodig. Met 12 tegen 10 stemmen werd het weggestemd.

Ook de verkeerssituatie aan de Molenweg blijft een punt van zorg voor de raad. Al voor het plotselinge vertrek van De Marke in 2018 waren er problemen met het verkeer. Nu de school wil terugkeren naar de oude plek vrezen omwonenden opnieuw overlast. De gemeente stelde daarom een onderzoek in naar de verkeersproblematiek bij de toegang naar het schoolplein. ‘De verwachting is dat dit zal leiden tot aanpassing van de verkeerssituatie,’ gaf Nanda Emmens van de VVD aan. ‘We hebben echter nog geen idee van de oplossing en de kosten die hiermee gemoeid zijn.’ LGN en VVD kwamen daarom met een motie, waarin zij het college vroegen om halverwege 2021 de uitkomsten van het onderzoek, de mogelijke oplossingen voor de verkeersproblematiek en de financiële gevolgen daarvan te delen met de raad. Dit voorstel werd met unanieme stemmen aangenomen.