Plan reconstructie Norgervaart ter inzage

Afbeelding
actueel

NOORDENVELD - Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe maken bekend dat het ontwerp provinciaal inpassingsplan reconstructie Norgervaart (N373) met ingang van 10 april 2019 gedurende zes weken ter inzage ligt. Met dit plan wil de provincie de leefbaarheid en de verkeersveiligheid van de N373 tussen Norgerbrug en Huis ter Heide verbeteren. Het gaat om het verbreden van de wegberm en het aanleggen van veilige oversteken en nieuwe (fiets)bruggen.Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening zijn het ontwerp provinciaal inpassingsplan en de bijbehorende stukken vanaf 10 april 2019 tot en met 21 mei 2019 digitaal in te zien op www.provincie.drenthe.nl/n373 of via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatiecode NL.IMRO.9922.IPN373NGHtH.OW01.


Gedurende de periode van inzage kan iedereen een zienswijze indienen op het ontwerp inpassingsplan. Dit kan schriftelijk of mondeling. Schriftelijke zienswijzen dient u bij voorkeur digitaal in, via een formulier op de website van de provincie https://fd9.formdesk.com/provinciedrenthe/website_bezwaar_zienswijze. U kunt ook een schriftelijke zienswijze indienen bij Provinciale Staten van Drenthe, postbus 122, 9400 AA Assen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via het Klantcontactcentrum (0592) 36 55 55.
Inloopbijeenkomst in hotel Van der Valk in Assen op woensdag 17 april


Op 17 april 2019 organiseert de provincie samen met de gemeenten Midden-Drenthe, Assen en Noordenveld een inloopbijeenkomst over het ontwerp provinciaal inpassingsplan reconstructie Norgervaart (N373). De inloopbijeenkomst vindt plaats in hotel Van der Valk te Assen. Tussen 17.00 en 20.30 uur kunt u binnenwandelen en kunt u zich laten informeren over het ontwerp provinciaal inpassingsplan. Ook kunt u vragen stellen aan de aanwezige ambtenaren. Het adres is Balkenweg 1 in Assen.


Wat is een provinciaal inpassingsplan?


Een inpassingsplan is de provinciale variant van een bestemmingsplan. In het inpassingsplan leest u de details van de nieuwe situatie. In het geval van de N373 kunt u daarbij denken aan waar de weg precies komt te liggen, hoe breed deze is, hoe het wegprofiel eruitziet en onder welke voorwaarden de reconstructie kan worden uitgevoerd. In het plan komen ook andere aspecten aan bod, zoals ecologie, bodem, geluidhinder en luchtkwaliteit. Wat niet in het plan staat, is bijvoorbeeld bebording en maximumsnelheid. Dit wordt geregeld met een verkeersbesluit. Voor een duidelijk overzicht van het plangebied, kun je kijken op www.provincie.drenthe.nl/n373


Meer informatie


Voor meer informatie over dit inpassingsplan kun je contact opnemen met Foppe Koen van de provincie Drenthe, telefoonnummer (0592) 36 55 55 of f.koen@drenthe.nl

UIT DE KRANT