Bezwaren tegen bouw appartementencomplex aan de Van Panhuyslaan in Leek

Afbeelding
actueel

LEEKDe sloop van de voormalige Van Panhuysschool aan de gelijknamige straat in Leek is voltooid. Woningbouwcorporatie Wold & Waard, die in het Westerkwartier veel sociale huurwoningen beheert en verhuurt, heeft een plan gepresenteerd om op de vrijgekomen locatie een wooncomplex met 33 sociale huurwoningen te realiseren. De voorgenomen bouw vraagt om een wijziging van het Bestemmingsplan en daarover dient de Gemeenteraad van de gemeente Westerkwartier een beslissing te nemen. Tegen het plan is namens een aantal omwonenden een zienswijze ingediend, omdat gevreesd wordt dat de toekomstige bewoners lawaai- en parkeeroverlast met zich mee zullen brengen.

De genoemde bezwaren lijken vooral gebaseerd te zijn op de verwachting dat het nieuwe wooncomplex een soort jongerenflat lijkt te worden. Wold & Waard heeft te kennen gegeven dat de woningen bestemd zijn jongeren vanaf 23 jaar. Navraag bij Wold & Waard leverde op dat het een misvatting is dat alleen jongeren en/ of jongvolwassenen voor de huurwoningen in aanmerking komen. Voor bewoning van het complex wordt op voorhand namelijk geen enkele doelgroep uitgesloten. Wold & Waard heeft rond de presentatie van het plan willen voorkomen dat aangenomen zou worden het om een ‘ouderenflat’ zou gaan.

Wold & Waard: ‘maatregelen om mogelijke overlast in te dammen en zoveel mogelijk te beperken’

Hoe het wel zit, wordt namens Wold & Waard toegelicht door Simon Vreeling, die als ontwikkelaar nauw bij de plannen is betrokken: “We hebben het te bouwen complex niet specifiek als een seniorenflat willen bestempelen, vandaar dat de leeftijdsgrens van 23 jaar is genoemd. De 33 huurwoningen zijn bestemd voor reguliere woningzoekenden, waarbij een mix van jongeren en ouderen juist een wens is. Er zijn in het Westerkwartier en zeker ook in Leek veel woningzoekenden voor een sociale huurwoning en de lijst met namen wordt steeds langer. Extra woningen voor alle doelgroepen zijn hard nodig en daar is het regeringsbeleid ook op afgestemd. Het toewijzingsbeleid, zoals wij dat bij Wold & Waard hanteren, geldt ook voor het nieuwe complex. Ook dat maakt dat op voorhand niemand wordt uitgesloten. De 33 sociale huurwoningen betekenen een welkome aanvulling op ons totale woningaanbod. De woningen krijgen ongeveer 70 vierkante meter aan woonoppervlak, waaronder twee slaapkamers. De huurprijs zal lager komen te liggen dan de ondergrens van 800 Euro, zoals die voor de vrije huursector geldt. Er is bewust voor gekozen om aan de straatzijde te gaan bouwen, om zo aan de achterzijde en op eigen terrein parkeerruimte te kunnen aanleggen. We willen zoveel mogelijk voorkomen dat in de omliggende straten geparkeerd gaat worden. Er komen drie woonlagen. We hadden wel meer woonlagen gewild, maar we zijn samen met de gemeente tot de conclusie gekomen, dat drie woonlagen passender is in de omgeving. Meer woonlagen zou bijvoorbeeld te veel gevolgen hebben voor de lichtinval in de omliggende woningen. Er is stedenbouwkundig advies ingewonnen en er is veel aandacht voor groen rondom het complex. In maart dit jaar is er een informatieavond gehouden, welke redelijk werd bezocht. Vervolgens was het plan een tijdlang voor eenieder in te zien om zich goed een beeld te kunnen vormen en desgewenst bezwaren in te brengen. De door omwonenden ingediende zienswijze zal zorgvuldig worden behandeld en beoordeeld. Wij zijn van mening dat het plan voldoende rekening houdt met het voorkomen van mogelijke parkeer- of lawaaioverlast. Uiteraard zal Wold & Waard ten aanzien van de toekomstige bewoning van het complex sociaal beheer toepassen en daar waar nodig maatregelen nemen om mogelijke overlast in te dammen en zoveel mogelijk te beperken”.

Raadslid Jan-Willem Slotema (CDA) was in het verleden zelf leerling van de Van Panhuysschool. De sloop van ‘zijn’ basisschool roept nostalgische gevoelens bij hem op. Desondanks staat hij vierkant achter het plan om op de vrijgekomen locatie woningbouw te realiseren. Slotema stelde zich ter plaatse op de hoogte van de situatie en heeft de virtuele tekening van het complex gezien. Het eerste wat hij zich daarbij afvroeg, was waarom de situering van het complex, dat drie woonlagen krijgt, aan de straatkant gepland staat. De parkeerruimte komt namelijk aan de achterkant. Slotema daarover: “Ik vraag me af, waarom ze dat niet omdraaien. De buurt is gewend om vrij uitzicht te hebben richting het centrum. Ik heb intussen begrepen dat de bewoning niet alleen maar voorbehouden wordt aan jongeren vanaf 23 jaar. Toch pleit ik ervoor dat het percentage ouderen zo rond de 80 procent komt te liggen, omdat de locatie dichtbij het centrum ligt. Ouderen zijn of worden vaak minder mobiel en dan is het fijn om dichtbij de voorzieningen, welke het centrum van Leek biedt, te kunnen wonen. Zeker als de ouderen ook nog eens elders een woning verlaten, kan het de doorstroming ook voor starters op de woningmarkt alleen maar bevorderen”. Slotema heeft overigens begrip voor de bezwaren van de omwonenden: “De informatieavond, welke er is geweest, heeft kennelijk niet alle bezwaren kunnen wegnemen. Het is zaak om goed met de omwonenden te blijven communiceren. Dat voorkomt misverstanden en bevordert het draagvlak voor de bouw van het complex”. De behoefte aan meer sociale huurwoningen is overduidelijk en uit dat oogpunt juich ik het alleen maar toe dat er op de betreffende locatie gebouwd gaat worden. We zullen als CDA-fractie de plannen desondanks kritisch blijven volgen”.

Wethouder Hans Haze: ‘bouwplan realistisch en doordacht’

Wethouder Hans Haze van de gemeente Westerkwartier gaf aan dat hij begrip heeft voor de bezwaren van omwonenden en daar zal serieus naar gekeken gaan worden. Het bouwplan wat er ligt, is volgens hem realistisch, goed doordacht en daarbij is rekening gehouden met de belangen van omwonenden. Hij verwoordde het verder als volgt: “De gevreesde parkeeroverlast lijkt met het aanleggen van voldoende parkeerruimte aan de achterzijde van het te bouwen appartementencomplex, op voorhand voorkomen te kunnen worden. Er is verder rekening gehouden met de bouwhoogte, zodat zonlicht en lichtinval zoveel mogelijk behouden blijft voor omwonenden. De vrees voor lawaaioverlast, omdat de appartementen door jongeren vanaf 23 jaar bewoond zullen gaan worden, lijkt mij voorbarig en toch ook wel ongegrond. De bewoning is niet, zoals kennelijk wordt aangenomen, voorbehouden aan jongvolwassenen. De woonappartementen zijn bedoeld voor jong en oud en zijn dus niet specifiek bestemd voor jongerenhuisvesting. Woningcorporatie Wold & Waard zal ongetwijfeld bovendien een goed sociaal beheer gaan toepassen om zo eventuele overlast zoveel mogelijk te minimaliseren”. Haze wijst verder op de grote behoefte welke er ook onder jongeren en starters op de woningmarkt bestaat: “Er ligt vanuit Den Haag voor elke gemeente een stevige opdracht om meer sociale woningbouw te realiseren. Ik ben ook om die reden blij met de invulling zoals Wold & Waard die vorm en inhoud wil geven”. Haze is bekend met het feit dat verontruste omwonenden een advocaat in de arm hebben genomen, om het plan -zoals dat er nu ligt- aangepast te krijgen. “Dat is hun goed recht. Bezwaren zullen we uiteraard serieus bekijken en erop reageren”. 

UIT DE KRANT