Hamerstukken week 12 “15

hamerstukken

- In de afgelopen jaren hebben verschillende partijen zich bij het ontwikkelingsbureau Veenhuizen gemeld met ideeën en plannen op het gebied van horeca en overnachtingsmogelijkheden. Teneinde hier een onderbouwd standpunt over in te kunnen komen heeft de Bestuurscommissie Veenhuizen in november 2014 besloten een onafhankelijk bureau hier onderzoek naar te laten instellen. Begin april zal de eindrapportage, met ondermeer de conclusies en aanbevelingen, worden opgeleverd en voorgelegd aan de BC Veenhuizen.
- Noordenveld verleent geen medewerking aan het vergroten van de bestaande veldschuur aan de Kerkhofsdrift 5 in Norg.  De gronden waarop de veldschuur ligt hebben de bestemming ‘agrarisch met waarden’ gekregen en zijn bestaande veldschuren aangeduid. Daar mag de bestaande veldschuur gehandhaafd blijven. De beheersverordening biedt geen mogelijkheid tot uitbreiding van dergelijke bouwwerken. Het beleid is er op gericht verstening van agrarische percelen te voorkomen. Om die reden hebben veldschuren geen mogelijkheid om uit te breiden.
-  De gemeente Noordenveld verleent in principe medewerking aan een binnenplanse afwijking om laagstam fruitbomen toe te staan op het perceel Peesterweg 6 in Zuidvelde. Daar willen een mevrouw en meneer namelijk een kleinschalige groente- en fruitteeltbedrijf vestigen.

UIT DE KRANT