Hamerstukken week 10 β€œ15

hamerstukken


- De gemeente Noordenveld onderschrijft de noodzaak voor de aanleg van een fietstunnel Brunlaan/Zanddijk onder de N372 in Peizerwold en onderschrijft de principeafspraken met de provincie Drenthe. Het college zal de raad dan ook voorstellen om een krediet van 300.000 euro ter beschikking te stellen. Dit bedrag zal gedekt worden uit de kwaliteitsimpuls fietspaden en de algemene reserve.
- Noordenveld stemt in met het voorontwerpbestemmingsplan β€˜De Steeg 3’ in Norg; ofwel er komt een woning op deze bijzondere locatie. Het college is voornemens een bestemmingsplanprocedure op te starten. Het plan ligt gedurende vier weken ter inzage voor inspraak.
- Noordenveld verleent de Stichting behoud van het Hinszorgel een subsidie van maximaal 1107,15 euro voor de aanschaf van een informatiepaneel. Oorspronkelijk stond er een informatiepaneel van het Recreatieschap Drenthe voor de Catharinakerk, waar het orgel zich bevindt. Dat paneel is op enig moment verwijderd, omdat het onjuiste informatie bevatte. Daarna is er lange tijd geen nieuw paneel geplaatst, waarop de stichting heeft besloten zelf een paneel te maken.
- Meneer heeft van de gemeente Noordenveld antwoord gekregen op vragen, die hij in 2010 stelde, over het beleid ten aanzien van wijzigingen van de recreatiebestemming in een woonbestemming. Eindelijk, want meneer liet weten dat hij behalve een ontvangstbrief verder niets heeft gehoord. Welnu, de antwoorden zijn er. Vijf jaar later. De gemeente liet eindelijk weten dat een woonbestemming dan wel gedoogconstructie in strijd is met rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid. Op de vraag waarom perceel Donderseweg 5 wel een woonbestemming kreeg, antwoordde de gemeente dat het hier een eenmalige actie van de voormalige gemeente Norg is geweest. Donderseweg 5A voldeed destijds aan de daarvoor gestelde criteria, dit in tegenstelling tot de overige woningen aan de Donderseweg.

UIT DE KRANT