Hamerstukken

hamerstukken
- Meneer woonachtig aan de Hoofdweg 7 in Peest kwam een deal met de gemeente Noordenveld overeen, nadat hij eerst een last onder dwangsom opgelegd kreeg. Meneer richtte een kapschuur op van 75 vierkante meter zonder vergunning. Welnu: die mag blijven staan als meneer ‘in ruil’ dan wel de veldschuur in het weiland verwijderd net als het asfalt en de stelconplaten tussen de veldschuur en het woonperceel. Daar ging meneer ondertussen mee akkoord. - Noordenveld gaf eerder al toestemming voor de oprichting van een hondendagopvang aan de Productieweg in Roden. Er kwam echter een bezwaar binnen van een meneer die claimde dat hij al vanaf de zeventiger jaren een optie op betreffend perceel had. De commissie van Advies achtte de handelswijze van college echter juist en veegde het bezwaar van tafel. - Noordenveld heeft kennis genomen van de Jaarrekening 2016 van de stichting Ondernemersfonds Noordenveld. Bovendien stelde het de subsidie van 2016 vast op 71.525 euro. Het voorschotbedrag voor 2017 is door de gemeente bepaald op 69.000 euro. - Noordenveld heeft een uitkering van 29.000 euro ontvangen uit het onderwijsachterstandenbeleid. Dit bedrag zal orden opgenomen in de begroting van 2017. - Er komt een natuur- en landschapsboerderij op het Noordsche Veld, naast Donderboerkamp. De plannen gaan uit van een publiek horeca gedeelte en een bedrijfswoning van Staatsbosbeheer. Het terrein wordt nu gebruikt als parkeerplaats. Theehuis de Bosrand ligt er tegenover en zal gesloopt worden. De horecafunctie wordt verplaatst naar de te bouwen boerderij. Het terrein waar de Bosrand nu gevestigd is, wordt natuurlijk ingericht. - Noordenveld heeft de heer Vos van de gemeente Hoogeveen gemandateerd het convenant Woonplaatsbeginsel te tekenen. Dit beginsel bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor het inzetten van jeugdhulp of voor het uitvoeren van een maatregelen jeugdbescherming/reclassering. - Noordenveld gaat akkoord met het aansluiten bij het informatieknooppunt zorgfraude en met het tekenen van een bewerkersovereenkomst. Dit is een krachtenbundeling om fraude in de zorg op te sporen, te onderzoeken en waar nodig te bestraffen. - de gemeente Noordenveld brengt een positief advies uit over de voorgenomen fusie van de besturen van CONOD en COG Drenthe per 1 januari 2018. Noordenveld ziet de fusie als bestuurlijke meerwaarde. Er komt een groter bestuur waardoor de belangen van leerlingen en personeel nog beter gewaarborgd kunnen worden.
 

UIT DE KRANT