Hamerstukken

hamerstukken
-          Noordenveld heeft kennis genomen met het jaarverslag en de jaarrekening 2016 en de ontwerpbegroting 2018 van de Veiligheidsregio Drenthe. Noordenveld kan bovendien instemmen met de terugbetaling van het positief exploitatieresultaat van de VRD aan de gemeenten. Noordenveld is niet van plan om over de begroting van 2019 een zienswijze in te dienen.
-          De Sociaal Maatschappelijke Adviesraad heeft het document ‘Natuurlijk Samen Doen’ gewijzigd en met die wijziging kan Noordenveld instemmen. De voortvloeiende kosten van het onderdeel herijking subsidierelaties wordt ten laste gebracht van de Algemene Reserve.
-          Noordenveld wil instemmen met de beleidsbegroting 2018-2021 van GGD Drenthe en zal de begroting voor een eventuele zienswijze aan de Raad voorleggen,. Voor Noordenveld geldt dat de totale bijdrage voor de basistaken en programma jeugd voor 2018 uitkomen op 931.257 euro. Ten opzichte van 2017 is dat een stijging van 40.124 euro. De begroting zal sluitend worden gemaakt voor financiering van vierduizend euro extra voor Veilig Thuis Drenthe vanuit het Sociaal Domein beheerskosten jeugd.
-          De gemeente Noordenveld wil de bereidheid uitspreken dat Camping Dorado, al dan niet in samenhang met de samenwerkende partners in het kader van de pilot regelruimte verblijfsrecreatie, de mogelijkheid krijgt voor het indienen van een ontwikkelperspectief voor een zorgconcept op het huidige recreatieterrein. Al eerder liet de familie Land weten meer in een zorgconcept dan in recreatie te zien in de toekomst. Toen echter speelde nog nadrukkelijk het project Kroonvelden en de Omgevingsvisie. Nu liggen de zaken anders en is gebleken dat er voor grootschalige bouw in Roden Zuid niet voldoende draagvlak is en komt een zorgconcept mogelijk dus weer in beeld.
-          Noordenveld wijst G.B Vredegoor en C.H. de Man aan als toezichthouders van de Drank- en Horecawet en de regeling toezichthoudende (onbezoldigde) ambtenaren.

UIT DE KRANT