Hamerstukken

hamerstukken
  • Noordenveld stemt in met het document ‘ Natuurlijk Samen Doen, maatschappelijke ondersteuning in Noordenveld kaders voor 2017-2021’ en stemt bovendien in met het herijken van de subsidies voor SPiNN en Welzijn in Noordenveld.
  • Noordenveld stemt ook al in met het ontwikkelen en implementeren van het Bibob-beleid. Bibob is de wet bevordering van integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur. Het concept zal in mei van dit jaar klaar zijn en kan daarna vastgesteld worden. Tegelijkertijd moet een implementatietraject in de bedrijfsvoering worden doorlopen.
  • De evaluatie van de zondagopenstelling van winkels in de gemeente geeft geen aanleiding om de winkeltijdenverordening aan te passen. De verordening werd in 2015 vastgesteld door de Raad en stelt dat winkels op zon- en feestdagen open mogen zijn van 12.00 uur tot 16.00 uur, met uitzondering van Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag en Eerste Kerstdag. Nu anderhalf jaar verder kan gesteld worden dat de regeling goed voldoet. Over de zondagopenstelling zijn bovendien geen klachten van inwoners bekend. Wel kreeg de gemeente een mail van de Vrijbuiter. Zij willen op zondag graag al om 11.00 uur over. Omdat zij de enige zijn met een concreet verzoek en omdat dan de verordening aangepast zou moeten worden, verleent de gemeente geen medewerking.
  • Noordenveld mandateert de directeur van Veiligheidsregio Drenthe een extern mandaat voor het nemen van een besluit tot opleggen, intrekken dan wel wijzigen van een last onder dwangsom gericht op handhaving van het beleid wat betreft loze brandmeldingen.
  • Naar aanleiding van de Inkoopscan 2016 heeft Noordenveld de doelen voor 2017 benoemd, de inkoop moet dit jaar verder dorontwikkeld worden. De gemeente is in gesprek met Economische Zaken om jaarlijks iets te organiseren voor ondernemers in Noordenveld om op deze manier bekendheid te creëren met het gemeentelijke inkoopbeleid en om met de ondernemers in gesprek te gaan. Bovendien wil de gemeente de inkoopprocessen meer stroomlijnen om rechtmatigheid te borgen en om meer uniformiteit te krijgen door een veelal geautomatiseerd inkoopproces (bestelmodule). Voor 2017 staan een aantal grote klussen op de agenda: de inhuur van personeel, Wmo-hulpmiddelen, schoonmaak, civiele technische klussen en publiek vervoer.

UIT DE KRANT