Noordenveld heeft sluitende begroting, maar…

actueel

NOORDENVELD – De gemeente Noordenveld heeft een sluitende begroting 2015. Ook het meerjarenperspectief laat een licht positief beeld zien. Wel moet worden vermeld dat de financiële gevolgen van het kabinetsbeleid die op Prinsjesdag openbaar werden, nog niet verwerkt zijn in de financiële opstellingen. Het gemeentelijk beleid in de komende raadsperiode is zoals bekend gebaseerd op het bestuursakkoord ‘Nei Noaberschap’.
‘Toch is het spannend’, zegt wethouder Alssema. Die spanning heeft vooral te maken met Novatec, dat ineens met een andere begroting op de proppen kwam. Een nadelige, andere begroting, die Noordenveld van de plus (18.000 euro) naar de min (130.000 euro) zou kunnen storten. Eind oktober vergadert Novatec en wordt duidelijk welke begroting uiteindelijk dé begroting is. ‘Voor 2015 zijn we er in geslaagd om de gemeentelijke belastingdruk onder het verwachte inflatieniveau te houden. De ozb stijgt in 2015 met één procent. De afvalstofheffing en het rioolrecht voor 2015 blijven echter op het niveau van 2014. Aangezien de gemeentelijke belastingen voor minder dan vier procent deel uitmaken van de totale belastingdruk in Nederland zullen de effecten van Prinsjesdag harder tellen in ieders portemonnee’, zegt verantwoordelijk wethouder Gerrit Alssema. Over belastingen gesproken. Grosso Modo speelt Noordenveld wat betreft de kosten een mooie middenmootrol: het is niet de duurste en niet de goedkoopste gemeente van Drenthe.
Per 1 januari van volgend jaar krijgen gemeenten een integrale verantwoordelijkheid voor het sociale domein. De overheveling van taken door het Rijk naar gemeenten gaat gepaard met forse korting op de budgetten. Omdat wetgeving nog tot het allerlaatste moment is aangepast, is in de zomermaanden hard gewerkt om diverse beleidsstukken klaar te maken voor inspraak. Besluitvorming daarover vindt in november plaats. ‘Wij kunnen’, zo zegt Alssema, ‘niet uitsluiten dat het huidige voorzieningenniveau in het sociaal domein voor onze inwoners aangetast zal worden.’
De afgelopen jaren is door de gemeente stevig bezuinigd op de gemeentebegroting. Er is voor bijna zes miljoen aan bezuinigingen en lastenverzwaringen in eerder begrotingen opgenomen. Ook voor het komende begrotingsjaar 2015 ontkomt de gemeente er niet aan om opnieuw voor acht ton aan ombuigingen door te voeren. Het zwaartepunt van de bezuinigingen ligt daarbij met name op de gemeentelijke organisatie. Daarbij zijn de uitgangspunten dat de genomen maatregelen zoveel mogelijk de kwaliteit van de dienstverlening ontzien en dat het huidige niveau van de voorzieningen in stand wordt gehouden.
Op 10 november vergadert de gemeenteraad van Noordenveld over de plannen van het college. Inwoners en instanties kunnen op 22 oktober laten weten wat zij van de plannen vinden tijdens de openbare vergadering van de raadscommissie. Daarnaast is besloten om de bevolking van Noordenveld te betrekken bij de discussie over (noodzakelijke) ombuigingen na 2016. ‘Hoe we dat gaan doen, hebben we zelf wel al in beeld. Maar voor we daar melding van maken, willen we toch nog in gesprek met de raad. Laat ik dit zeggen: je kunt dan denken aan een online vragenlijst en aan een soort van dorpenronde, zoals we die eerder gemaakt hebben. Maar daar kom ik later op terug’, besluit Alssema.

UIT DE KRANT