Wantrouwen bewoners Tolbertervaart niet weggenomen

Afbeelding
Gemeente Westerkwartier

TOLBERTTijdens het Raadsoverleg van de gemeente Westerkwartier afgelopen woensdag, stond de voorgenomen toepassing van de Wet voorkeursrecht Gemeenten (WvG) voor het gebied ten westen van de Tolbertervaart in Tolbert op de agenda. Door twee verontruste bewoners van het gebied werd hierbij gebruik gemaakt van het zogenaamde inspreekrecht. Dat gold ook voor een medewerker van stichting De Zijlen, die in het gebied één van haar locaties voor de verzorging van verstandelijk gehandicapten heeft staan. Zoals eerder gemeld heeft de gemeente Westerkwartier plannen om in genoemd gebied naast 200 woningen ook een scholencampus te bouwen en sportterreinen aan te leggen. Bewoners en omwonenden kregen daarover kortgeleden een brief van de gemeente. 

Uit de inhoud van die brief meenden de bewoners af te kunnen leiden dat er na toepassing van de WvG zelfs sprake zou kunnen zijn van gedwongen verkoop en sloop van hun woningen en onteigening van de gronden. Tijdens de raadsvergadering werd duidelijk dat daarvan geen sprake is. De toepassing van de WvG zou enkel gezien moeten worden als een noodzakelijke processtap. Dit om te voorkomen dat bijvoorbeeld projectontwikkelaars of speculanten de gemeente een slag voor zullen zijn en panden of gronden in het gebied gaan kopen. Door de WvG toe te passen, moet bij eventuele verkoop het object of de grond eerst aan de gemeente worden aangeboden, die daar dan vervolgens een marktconforme prijs voor gaat betalen. Dat hiermee de zorgen en ook het wantrouwen van de bewoners jegens de gemeente niet zijn weggenomen, werd woensdagavond ook overduidelijk. Namens de gemeente werd gesteld dat het alleen nog maar om plannen gaat en dat er dus nog niets vaststaat. De bewoners zijn van mening dat de gemeente daarover dubbele signalen afgeeft, omdat er al nadrukkelijk is gesproken over een nadere invulling van het gebied. Zij zien de toepassing van de WvG dan ook als een eerste stap naar iets wat ze absoluut niet willen en waartegen ze zich ook met hand en tand zullen blijven verzetten. 

‘Eeuwenoud cultuurlandschap’ 

De te verwachten onvermijdelijke aantasting van het unieke karakter van het gebied is voor de bewoners het grootste struikelblok. Cobien Schaaf, één van de ruim 60 bewoners van het gebied, verwoordde het als volgt: “Het gebied ten westen van de Tolbertervaart is een eeuwenoud cultuurlandschap, waarin de oorspronkelijke lijnen en greppels nog te zien zijn. De archeologische waarde is groot. Het gebied ligt op een zijtak van een uitloper van de Hondsrug en dat is vooral ook te zien door de hoogteverschillen die er zijn. Er zijn veel natuurwaarden en biodiversiteit. In het gebied staan 6000 bomen, die voor veel Co2-opname zorgen. Verder leven er vele diersoorten, zoals kerkuilen, reeën, woelmuizen en vuursalamanders. In het struweel van de houtwallen heeft ook de houtsnip hier een perfect leefgebied. Allerlei dieren vinden op de verhoogde zandrug van het gebied de noodzakelijke beschutting. De natuur heeft het al decennialang moeilijk en aandacht voor het behoud en herstel van de natuur is van groot belang. De gemeente Westerkwartier heeft uitgesproken dat respect voor de natuur en behoud van het coulisselandschap hoog in het vaandel staat. Hoe kun je dan plannen maken voor het volbouwen van dit gebied, terwijl er voldoende alternatieven zijn. Er is ook niemand van de huidige bewoners of grondeigenaren die tegen welke prijs dan ook hun bezit wil verkopen. Het zou dan ook verstandig zijn en bovendien de gemeente sieren, dat van het gebruikmaken van de WvG wordt afgezien. Op de Gemeenteraadsvergadering van 13 december wordt hierover mogelijk een besluit genomen. Ik hoop dat de besluitvorming in ieder geval wordt uitgesteld. Wij hebben namelijk B & W en alle Raadsfracties uitgenodigd voor een wandeling in het gebied. Die uitnodiging is aangenomen. De wandeling vindt plaats op 16 december, dus drie dagen na de Raadsvergadering. Wij willen ze met eigen ogen laten zien waarom dit gebied in de huidige staat dient te blijven en niet opgeofferd mag worden voor woningbouw en andere doeleinden. Wat mij betreft geldt hier ‘beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’. 

Afbeelding

UIT DE KRANT