Hamerstukken

hamerstukken
 
  • In het kader van de Centrumontwikkeling Roden is geconstateerd dat het van belang is om de winkelpanden die zich bevinden tussen de Westerbaan en de Heerestraat (Jumbo, Lidl, HEMA en Action) aldaar te behouden. Uit gesprekken die gevoerd zijn met de betreffende ondernemers is gebleken dat het voor een aantal van hen nodig dan wel gewenst is om de winkel te kunnen uitbreiden. Hierbij is gekeken naar de uitbreidingsmogelijkheden aan zowel de Westerbaanzijde als de Heerestraatzijde. De bestaande achterzijde van de huidige winkelpanden vormen tezamen de oostgevel van de Westerbaan. Vandaar dat de gemeente het bestemmingsplan aldaar zodanig herziet, dat de rooilijn/het bouwvlak van de oostgevel naar het westen wordt opgeschoven en uitbreiding voor de winkelpanden mogelijk wordt gemaakt. Daarnaast worden de welstandscriteria hierop aangepast. Voor de Lidl geldt dat er wordt ingestemd met een zogeheten ‘kruimelprocedure’. De raad wordt voorgesteld om – zolang er nog geen duidelijkheid is over parkeren in het centrum – het faciliteren en stimuleren van alternatieve middelen van vervoer vast te stellen op 7.500 euro.
  • De gemeenteraad is voorgesteld om het bestemmingsplan Programma Terheijl te Nietap ongewijzigd vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen. Daarnaast wordt er ingestemd met de bijgevoegde anterieure overeenkomst.
  • Het budget internationale contacten wordt verdeeld over de actieve organisaties. Het budget wordt verdeeld zoals voorgesteld en de subsidies worden voor een periode van drie jaar toegekend. In totaal gaat het om 5.000 euro, exclusief personele inzet. De actieve organisaties hebben hierover contact gehad met de burgemeester en wethouder.
  • De bezwaarschriften die zijn ingediend voor de mountainbikeroute door het Mensinghebos, zijn ongegrond verklaard. Het bestreden besluit om de route aan te leggen, wordt hiermee in stand gelaten. De bezwaarmakers en vergunninghouder worden hierover per brief geïnformeerd.
  • Er is kennis genomen van de Ontwikkelinglocatie Zuidpoort-Terheijl, waar in een publiek-private samenwerking wordt bekeken of er tot uitvoering van gezamenlijke plan gekomen kan worden. De intentieovereenkomst moet uiterlijk 1 juli door beide partijen worden ondertekent. De burgemeester heeft de portefeuillehouder gemachtigd voor de ondertekening hiervan. Omwonenden en belanghebbenden, worden door de initiatiefnemer geïnformeerd over de ontwikkeling via nieuwsbulletins of informatieavonden.
  • Het verslag over het uitvoerend toezicht op het informatiebeheer 2017, is voor kennisgeving aangenomen en doorgestuurd naar de raad. Het verslag wordt toegestuurd aan Gedeputeerde Staten in het kader van Wet Revitalisering Generiek Toezicht.
  • De gemeente heeft besloten een herziend samenwerkingsconvenant aan te gaan met de Drentse Verwijsindex.

UIT DE KRANT