Hamerstukken 29 mei

hamerstukken
 
  • De jaarstukken 2017 van de Regionale uitvoeringsdienst Drenthe worden ter kennisname aan de raad voorgelegd. Datzelfde geldt voor het jaarprogramma 2018 en de kaderbrief 2019. De conceptprogrammabegroting 2019 wordt voorgelegd aan de Raad.
  • Voor de voorgenomen realisatie van de woonwijk Oosterveld te Norg, hoeft geen milieueffectrapport te worden opgesteld. Hier is toe besloten, aangezien er geen aanwijzing is voor belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Het ontwerpuitwerkingsplan en de omgevingsvergunning van de nieuw te bouwen wijk, worden gedurende zes weken ter inzage gelegd.
  • Er is voorgesteld aan de gemeenteraad om kennis te nemen van de jaarstukken 2017 en de begroting 2019 van Recreatieschap Drenthe. Hierbij wordt geen zienswijze ingediend en wordt er een structurele bijdrage voor 2019 geraamd op 72.531 euro.
  • De gemeente stemt in met het voorstel van het ABO Jeugd om gezamenlijk als Drentse gemeenten de communicatie op te pakken over de tekorten op het Jeugdhulpbudget richting het Rijk. Daarmee wordt ook ingestemd met het voorstel dat Roger de Groot, als voorzitter van de ABO Jeugd, de communicatie namens de Jeugdhulpregio verzorgt. De raad wordt per brief hierover geïnformeerd.
  • Het bestemmingsplan Parkeren Noordenveld wordt ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Het college stemde hier onlangs mee in. De raad wordt voorgesteld om geen exploitatieplan vast te stellen.
  • Na de evaluatie van de pilot toeristenbelasting, wordt de gemeenteraad voorgesteld om de pilot een structureel vervolg te geven. Dat houdt in dat kinderen tot en met twaalf jaar worden vrijgesteld van toeristenbelasting en de RON een resultaatverplichting aangaat om structureel op jaarbasis minimaal 2,0 fte met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. De gemeenteraad wordt daarnaast voorgesteld om het tarief voor 2019 vast te stellen op 1,05 euro per persoon per nacht.
  • Het college heeft kennisgenomen van de Jaarrekening 2017 van ISD Noordenkwartier. De Jaarrekening 2017 wordt ter kennisgeving aan de raad aangeboden.
  • Het Jaarverslag Leerplicht 2016-2017 en het Jaarverslag RMC 2016-2017 zijn door het college vastgesteld. Daarnaast is er kennisgenomen van de ‘Uitwerkingsnotitie sluitende aanpak jongeren in kwetsbare positie regio Noord- en Midden-Drenthe.’ De raad wordt hier per brief over geïnformeerd.

UIT DE KRANT