Burgemeester Van der Laan reageert op tumult rond de terugkoop grond van Van Zuijlekom

actueel

RODEN – Het punt ‘terugkoop kavel Van Zuijlekom’ dat afgelopen woensdagavond besproken is in de raadscommissie, heeft tot behoorlijk wat tumult geleid. Burgemeester Hans van der Laan voelde zich in een hoek gedrukt door een artikel hierover in De Krant. Pierre Baas en Harry Waals van Lijst Groen Noordenveld lieten zich fel uit over de rol van de burgemeester in dit dossier. Van der Laan zou zelf te nauw betrokken zijn en op persoonlijke titel de terugkoop van de grond hebben beloofd aan Jaap van Zuijlekom, wat zijn integriteit als burgemeester in twijfel trekt, zo luidde de mening van de raadsleden van de LGN. Hans van der Laan liet in een schriftelijke reactie aan De Krant weten dat het op een aantal punten volgens hem toch anders zit.

In het verhaal van 6 mei staat dat Van Zuijlekom ook ‘kerkelijke activiteiten’ wilde ontplooien. Dit zou in een handgeschreven regeltje toegevoegd zijn aan het contract. Volgens Van der Laan liggen de feiten anders: “Van Zuijlekom heeft bij de ondertekening van de overeenkomst op 5 december 2007 het volgende handgeschreven zinnetje toegevoegd: overdracht 1 maart 2008 onder voorwaarde dat de bouw mag starten voor 1 mei 2008’. Deze toevoeging sloeg op de op dat moment lopende artikel 11 procedure en niet op de ‘kerkelijke activiteiten’. Dat speelde pas in 2009. Het college heeft op 7 april 2009 besloten, dat zij bereid is ‘een procedure tot wijziging van het bestemmingsplan ‘Vrijetijdsboulevard’ te voeren teneinde mogelijk te maken, dat de door de heer Van Zuijlekom te realiseren nieuwbouw tevens kan worden gebruikt voor kerkelijke activiteiten. Randvoorwaarde daarbij is, dat de kerkelijke activiteiten duidelijk ondergeschikt zijn aan primaire bestemming ‘actieve vrijetijdsbesteding’. Op 9 april 2009 heeft de burgemeester in een overleg met Van Zuijlekom de precieze tekst voor de te wijzigen bestemming heeft vastgesteld. Dit in aanwezigheid van notaris Holland en ondergetekende. Op 15 april 2009 is door notaris Holland de akte is gepasseerd, waarin voornoemde tekst is opgenomen.”

Ook dat de kerkelijke activiteiten meer dan 50 procent van de totale oppervlakte zouden beslaan, klopt niet volgens de burgemeester. “Met Van Zuijlekom is afgesproken èn vastgelegd, dat het college bereid was een procedure tot wijziging van het bestemmingsplan te voeren om ‘kerkelijke activiteiten (die) qua omvang of frequentie ondergeschikt zijn aan de door verkoper op de Vrijetijdsboulevard beoogde activiteiten’ mogelijk te maken.”

Dat er een mondelinge afspraak tussen burgemeester van der Laan en Van Zuijlekom is gemaakt over terugkoop van de grond is volgens hem onjuist. “Alle met van Zuijlekom gemaakte afspraken zijn in overeenkomsten vastgelegd.”

Pierre Baas heeft in het artikel gezegd dat Van Zuijlekom schadeloos wordt gesteld, terwijl de gemeente op eigen gronden al behoorlijk heeft moeten afschrijven. “De feiten zijn dat de gemeente de grond terugkoopt, voor dezelfde prijs als Van Zuijlekom destijds heeft betaald. Van Zuijlekom wordt niet schadeloos gesteld en ontvangt geen vergoeding voor gemaakte kosten. Van Zuijlekom heeft dus – net als de gemeente – op zijn grond behoorlijk moeten afschrijven.”

Volgens Harry Waals zou ‘de bestemming al notarieel zijn vastgelegd’ zonder toestemming van de raad. “Het college – zoals hiervoor al aangegeven – zich bereid heeft verklaard om een procedure tot wijziging van de bestemming te voeren.”

Ook zei Waals in het artikel dat de kerkelijke activiteiten er later gewoon even zijn ingefietst.

“Van Zuijlekom heeft bij brief van 3 oktober 2007 aangegeven, welke activiteiten hij in het te bouwen complex onder wil brengen. Onder andere wordt genoemd ‘kerkelijke activiteiten’.

Het college heeft bij brief van 24 maart 2009 op deze brief gereageerd. Daarbij wordt het volgende geschreven: ‘Wat de kerkelijke activiteiten betreft hebben wij ons – om redenen van zorgvuldig ruimtegebruik – op het standpunt gesteld, dat enig medegebruik onder bepaalde voorwaarden kan worden toegelaten. Randvoorwaarde hierbij is, dat de activiteiten geen overlast voor de omgeving veroorzaken en dat zij qua omvang en frequentie duidelijk ondergeschikt zijn aan de door de gemeente op de Vrijetijdsboulevard beoogde activiteiten.’

Van Zuijlekom nam hiermee geen genoegen, maar de ‘kerkelijke activiteiten’ in het bestemmingsplan geregeld wilde hebben. Dit om – naar zijn zeggen – problemen te voorkomen op het moment dat degenen met wie hij de afspraken maakte er niet meer zouden zijn. Het college is aan deze wens tegemoet gekomen op de wijze zoals hierboven beschreven.”

Dat externe gelden gebruikt worden om een projectontwikkelaar uit te kopen zodat deze niet met scheuren in de broek achterblijft, klopt niet, zegt Van der Laan. “De aankoop van de grond, alsmede eventuele kosten voor infrastructurele maatregelen worden gedekt binnen de exploitatie ‘Herstructurering Bedrijventerrein Roden’. Het in deze exploitatie opgenomen bedrag voor ‘aankoop en herontwikkeling van onbebouwde grond’ is hiervoor toereikend. De provincie heeft ten behoeve van de herstructurering van het bedrijventerrein Roden een bijdrage van 1 miljoen euro verleend.”

Van Zuijlekom krijgt agrarische grond terug in ruil voor industriële grond. Daarom zou de gemeente volgens Pierre Baas een clausulering in moeten bouwen, zodat die gronden nooit voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden.“Van Zuijlekom heeft bij brief van 18 november 2013 zijn plannen voor de ontwikkeling van een boerderij bij de gemeente ingediend.”

Aan wethouder Henk Kosters is gevraagd hoe hij zou omgaan met eventuele vragen van ondernemers aan de Vrijetijdsboulevard, die geïnvesteerd hebben in een Vrijetijdsboulevard om traffic te genereren en dat waarschijnlijk in rook zien opgaan door alle onzekerheid over de bestemming. “De gronden liggen sinds de aankoop door Van Zuijlekom ongebruikt en Van Zuijlekom heeft ook geen plannen voor ontwikkeling. De gemeente neemt – door de gronden aan te kopen – de ontwikkeling weer in eigen hand. De bestemming is op dit moment ‘Vrijetijdsboulevard’ en deze kan slechts gewijzigd worden met een procedure”, aldus burgemeester Van der Laan.

Emotie over integriteit burgemeester in kwestie grondterugkoop

RODEN – De emoties liepen hoog op, tijdens het bespreken van het punt ‘terugkoop kavel Van Zuijlekom’ in de raadzaal afgelopen woensdagavond. De fractie van Lijst Groen Noordenveld liet weten te twijfelen aan de integriteit van burgemeester Hans van der Laan in het Vrijetijdsboulevard-dossier. Omdat Van der Laan als bestuurder in Van Zuijlekom’s goede doelen stichting ‘Bart’s Africa Foundation’ ingeschreven staat en ook de onderhandelingen met de ex-Vrijbuiter voert over terugkoop van de grond door de gemeente, heeft het schijn van belangenverstrengeling, volgens de LGN. Van der Laan reageerde furieus op de aantijgingen en sprak van ‘liegen’.

Lijst Groen Noordenveld vroeg Van der Laan op welke grond de gemeente verplicht zou zijn de Vrijetijdsboulevardgrond terug te kopen van Jaap van Zuijlekom. De LGN sprak van een ‘uniek transactie’ waarbij Van Zuijlekom de hoofdprijs krijgt door de ruildeal van industriegrond voor landbouwgrond. Pierre Baas sprak de burgemeester aan op het handgeschreven regeltje over kerkelijke activiteiten dat met zijn toestemming zou zijn toegevoegd aan het contract. “Uw band met Van Zuijlekom is innig en het resultaat ligt voor u”, zei Pierre Baas. Van der Laan reageerde furieus op het betoog van Baas. “Ik heb helemaal niks op eigenhoutje gedaan. Alles heb ik teruggekoppeld aan het college. Er zijn geen handgeschreven regels. U zit hier voor het vaderland weg te liegen.”

U krijgt 100.000 euro van mij als u mij dat kunt overleggen”, riep Van der Laan zichtbaar geëmotioneerd. De schijn van belangenverstrengeling pareerde de burgemeester door het feit dat de Foundation, die Van Zuijlekom kreeg als cadeau wegens een jubileum bij de Vrijbuiter, één keer bij elkaar is geweest. “Ik had er jaren geleden al willen uitstappen maar het is er nog niet van gekomen.” Fractievoorzitter van de PvdA Anne Doornbos vroeg Baas of hij achter zijn citaten in De Krant staat en of dat een motie van wantrouwen jegens de burgemeester betekende. Baas wilde hierop geen antwoord geven.

Het merendeel van de raad twijfelde niet van de integriteit de burgemeester. Omdat de grond nu al bijna tien jaar braak ligt en er niets ontwikkeld wordt, is het goed dat de gemeente het heft weer in handen heeft, luidde de communis opinio. De Partij van der Arbeid staat net als Groen Links open voor sociale woningbouw op het braakliggende terrein. Ook behoren woon-werkkavels tot de mogelijkheden. Arnold Rossing van de VVD wees het college op mogelijke schadeclaims van ondernemers wanneer de grond herbestemd gaat worden. Hij pleitte voor een infosessie over nieuwe economische ontwikkeling van het terrein. Op 27 mei staat het punt op de agenda van de gemeenteraad.

UIT DE KRANT