Jeugdhulp kostenpost voor Leek, werkloosheid fors gedaald

actueel

LEEK - De gemeente Leek sluit het jaar 2017 af met een positief resultaat van € 378.364. Door solide financieel beleid te voeren en houdbare ramingen te presenteren, heeft het college tegenvallers kunnen opvangen, vooral op uitgaven jeugdhulp. Met de herindeling voor de deur stemt dit resultaat tot extra tevredenheid. Het college wil de gemeentelijke financiën gezond achterlaten voor de nieuwe gemeente Westerkwartier.

Van het overgebleven geld wordt een deel toegevoegd aan de algemene reserve en een deel wordt gebruikt om de reserve voor het sociaal domein op een verantwoord niveau te houden. Tot slot wordt geld opzij gezet voor het stimuleringsprogramma ‘Gezond in Leek’.
Met de Jaarstukken 2017 legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid. Het college kijkt met tevredenheid terug op 2017. Belangrijke uitgangspunten uit het coalitieakkoord heeft het college overeind kunnen houden. Het college heeft ook ruimte gevonden om te investeren in duurzaamheid en bereikbaarheid. Zo is een duurzaamheidslening ingevoerd, waarmee particuliere woningeigenaren worden gestimuleerd om energiebesparende investeringen te doen. Inmiddels zijn 40 duurzaamheidsleningen toegekend. Met het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Leek wordt de busverbinding tussen Leek en Groningen en daarmee de bereikbaarheid van Leek, verbeterd. Ook de werkloosheid in de gemeente Leek is fors gedaald. De Nederlandse economie is goed op stoom, wat heeft geleid tot een toename van het aantal banen en een afname van de werkloosheid. In de gemeente Leek kwamen er 96 banen bij. Het werkloosheidspercentage nam af van 10,2% naar 6,2%.
Het college blijft zich inzetten voor inwoners, die het niet altijd op eigen kracht redden. Gemeenten hebben de afgelopen jaren veel zorgtaken overgenomen van het Rijk. De extra middelen, die de gemeenten hiervoor krijgen van het Rijk, dekken bij lange na niet de bijbehorende uitgaven. Landelijk zijn er grote tekorten op de uitgaven voor jeugdhulp. Er is een toename van het aantal kinderen dat (specialistische) jeugdhulp nodig heeft. Deze toename, in combinatie met de daling van het beschikbare jeugdhulpbudget, heeft ervoor gezorgd, dat in de gemeente Leek € 469.000 meer aan jeugdhulp is uitgegeven dan begroot. Op Beschermd Wonen is een meevaller van ruim € 250.000. Het college houdt vast aan het uitgangspunt dat eventuele overschotten gereserveerd worden voor de taken in het sociaal domein. Het college stelt daarom aan de raad voor dit bedrag toe te voegen aan de reserve sociaal domein. De gemeenteraad behandelt de Jaarstukken 2017 in zijn vergadering op 11 juli.

UIT DE KRANT